Jubilejas gadā RARZI piedāvā apmeklēt viesprofesoru lekcijas

 

2012./2013. studiju gadā, kurā RARZI svinēs savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju, visi interesenti tiek aicināti apmeklēt sešu slavenu vieslektoru lekcijas.

1. Andris Marija Jerumanis, Dr. Med., Dr. Theol., Lugano Teoloģijas fakultātes morālteoloģijas profesors docēs fundamentālteoloģijas kursus:

 

Katoļu teoloģijas pamatkursā (16 st.)

17. novembris - 9:00-12:20

1. decembris - 9:00-12:20

5. janvāris - 9:00-12:20

12. janvāris - 13:00-16:15

 

Bakalaura studiju programmā (16 st.)

1. daļa (turpinājums nākamajā semestrī)

17. novembrī - 13:00-16:15

1. decembrī - 13:00-16:15

5. janvārī -13:00-16:15

12. janvārī - 9:00-12:20

Priesteris Andris Marija Jerumanis ir medicīnas zinātņu un teoloģijas doktors, kas ir studējis Luvenas un Frīburgas universitātēs, kā arī Laterāna Pontifikālajās universitātes Alfonsianum akadēmijā. Viņam ir plaša pieredze bioētikas jautājumu pētīšanā, jau 14 gadus viņš ir docētājs Lugano teoloģijas fakultātē Šveicē. Profesora Jerumaņa stiprā puse ir spēja piemērot Rietumeiropas kultūras zināšanas Latvijas sabiedrības un Baznīcas dzīves kontekstam.


2. Valdemārs Hrostovskis (Waldemar Chrostowski), Dr. theol. habil., Varšavas Kardināla Višinska universitātes Teoloģijas fakultātes Vecās Derības profesors docēs divus kursus Vecās Derības ekseģēzē:

5 Mozus grāmatas (16 st.)

5. oktobrī - 17:30-20:50

6. oktobrī - 9:00-12:20

26. oktobrī - 17:30:20:50

27. oktobrī -  9:00-12:20

 

Gudrības un dzejas grāmatas (16 st.)

7. decembrī - 17:30-20:50

8. decembrī - 9:00-12:20

14. decembrī - 17:30-20:50

15. decembrī - 9:00-12:20

 

Priesteris V. Hrostovskis ir ievērojams Polijas Vecās Derības ekseģēts. Viņš studēja Svētos Rakstus Bībeles Pontifikālajā Institūtā Romā un papildināja zināšanas Ebreju universitātē Jeruzalemē, iegūstot doktora  grādu Svētajos Rakstos Varšavas Katoļu teoloģijas akadēmijā. Profesors Hrostovskis izceļas ar lielu pasniegšanas pieredzi ASV akadēmiskajos centros un sinagogās. Daudzus gadus viņš bija Polijas kristiešu jūdu padomes vicedirektors. Viņam ir vairāk nekā 2000 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju teoloģijā un ekseģēzē.


3. Juzefs Zabelskis (Józef Zabielski), Dr. Theol. habil., Varšavas Kardināla Višinska universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas sociālās mācības, morālteoloģijas katedras vadītājs lasīs lekcijas morālteoloģijas kursa ietvaros:

Fundamentāla morālteoloģija (8 stundas)

27.oktobrī -13:00-16:15 (Dievišķais likums - mūžīgais, dabiskais un pozitīvais likums. Cilvēciskais likums – Baznīcas likums un civilais likums. Vecās Derības likums un Kristus likums).

17.novembrī - 9:00-12:20 (Sv. Rakstu mācība par grēku. Grēka definīcija un iedalījums. Grēka dimensijas. Atgriešanās un gandarīšana).

 

Priesteris Juzefs Zabelskis studēja teoloģiju Ļubļinas Katoļu universitātē, kur arī pabeidza pēcdiploma studiju programmu  konsultēšanā un psihoterapijā garīdzniekiem. Viņš papildināja savas zināšanas un veica pētniecisko darbu Parīzes Katoļu institūtā un Sorbonā, kā arī veica pētniecisko darbu vairākos Vācijas akadēmiskajos centros. Kopš 1988. gada pasniedz ētiku un morālteoloģiju dažādos Polijas Garīgos semināros un teoloģiski pastorālajos izglītības centros. Prof. Zabelskis ir daudzu grāmatu un vairāk nekā 250 rakstu autos par bioētikas, morālteoloģijas un sabiedriskās dzīves tēmām


4. Mareks Tatars (Marek Tatar), Dr. Theol., Varšavas Kardināla Višinska universitātes Teoloģijas fakultātes garīgās dzīves teoloģijas profesors lasīs lekcijas garīgās dzīves teoloģijā. Tēma: Sv. Akvīnas Toma antropoloģijas salīdzinājums ar sv. Jāņa no Krusta antropoloģiju. (8 st.)

19. oktobrī - 13:00-16:15 .

20. oktobrī - 9:00-12:20

 

Priesteris M. Tatars studēja Ļubļinas Katoļu universitātē un Varšavas Kardināla Višinska Universitātē. Viņš papildināja savas zināšanas veicot pētniecisko darbu Hisropas Koledžā Anglijā un Oksfordas universitātē. Prof. Tatars specializējās kristīgā garīguma teoloģijā. Kopš 2003.gada viņš lasa lekcijas par Baznīcas tēvu garīgumu un kristīgo mistiku, laju garīgumu, kristīgā garīguma vēsturi un kristīgā garīguma antropoloģiju.

 

5. Bernārds Kalebo (Bernhard Callebaut), Dr. SSc, Itālijas Universitārā institūta Sophia socioloģijas un komunikācijas profesors lasīs lekcijas Baznīcas sociālās mācības kursa ietvaros bakalaura studiju programmā.

 

(29. septembrī 14:40-16:15 ievadlekcijas – pr. O. Jabloņskis: obligātas tiem, kuri klausās prof. Kolebo) (12 st.)

23. novembrī - 17:30-20:50

24. novembrī -  9:00-12:20

30. novembrī - 17:30-20:50

1. decembrī - 9:00-12:20

(15. decembrī 14:40-16:15 noslēguma lekcijas – pr. O. Jabloņskis)

 

Profesors B. Kalebo ir studējis tiesību zinātnes un politiskās zinātnes Luvēnas universitātē Beļģijā, bet doktora grādu sociālajās zinātnēs ieguvis Sv. Akvīnas Toma Pontifikālajā universitātē Romā. Viņam ir 35 gadu pasniedzēja darba pieredze dažādās augstskolās un akadēmiskajos centros Beļģijā, Šveicē un Itālijā.


6. Piters Hokens (Peter Hocken), Dr. theol., vadīs meistardarbnīcu profesionālajā maģistra studiju programmā “Pastorālais konsultants”. Tēma: Vasarasvētku kustība stiprās un vājās puses: salīdzinājums ar Katoliskās Baznīcas mācību un darbību.

28. septembrī - 13:10-16:30 (4 st.)

 

Priesteris Piters Hokens ir Katoļu harismātiskās atjaunotnes un Vasarsvētku protestantu kustības divdesmitā gadsimta vēsturnieks. Viņš ir aizstāvējis doktora darbu Birmingemas universitātē par harizmātiskās atjaunotnes vēsturi Anglijā. Kopš 1971.g. viņš ir aktīvs harizmātiskās atjaunotnes kustībā un ir kalpojis kā izpilddirektors Vasarsvētku studiju sabiedrībā (1988.-1997.). No 1997. līdz 2000.g. viņš ir bijis Northemptonas (Northampton) bīskapa sekretārs.

Par viesprofesoru lekciju apmeklējumu

RARZI visu studiju programmu studenti, konsekrētās personas un priesteri vieslektoru lekcijas var klausīties bez maksas.

Pārējie interesenti tiek aicināti iepazīties ar RARZI noteikumiem klausītājiem un pieteikties RARZI biroja darba laikā vismaz vienu dienu pirms attiecīgā vieslektora lekcijām. Samaksa par viesprofesoru lekciju klausīšanos saskaņā ar RARZI maksa pakalpojumu cenrādi. Samaksu var veikt skaidrā naudā pirms lekciju sākuma sekretārei kasierei Aivai Katlai M.Pils 2 vai ar pārskaitījumu uz RARZI kontu, norādot klausītāja vārdu uzvārdu un izvēlēto lekciju kursu. Ejot uz lekcijām jāņem līdzi maksājumu apliecinoša dokumenta izdruka.

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.