2. līmeņa studiju programmas 2009. gada izlaidums

2009. gada 26. oktobrī 2. līmeņa profesionālās studiju programmas sesijas sākumā diplomus saņēma 8 šīs programmas absolventi: Ilze Možeika, Antonija Šarkovska, Sarmīte Isoda, Diāna Timofejeva, Palmīra Gailīte, Viktorija Līce, Nadežda Šilova un Ivars Cišs.

Visi šīs studiju programmas absolventi ar teicamām un labām sekmēm nokārtoja tēžu eksāmenu un veiksmīgi aizstāvēja diplomdarbu, tāpēc šajā dienā viņi saņēma valstiski atzītu diplomu, kas apliecina profesionālās izglītības reliģijā un ētikas un kristīgās mācības skolotāja kvalifikācijas ieguvi.

Ilze Možeika nāk no Aizkraukles draudzes. Viņa strādā bērnu mākslas skolā un  aktīvi darbojas katehēzes jomā ar bērniem Aizkraukles sv. Terēzes Romas katoļu draudzē. Savā diplomdarbā Ilze aplūkoja interaktīvo mācību metožu izmantošanas iespējas, gatavojot pusaudžus iestiprināšanas sakramenta saņemšanai.

 

Antonija Šarkovska ir katehēte Malnavas Romas katoļu draudzē, kā arī mācīja kristīgo mācību  nesen slēgtajā Vītolu pamatskolā. Viņa savā diplomdarbā izstrādāja metodiskos ieteikumus tēmas „Dievs – visa Radītājs” mācīšanai kristīgajā mācībā 1. klasē.

Sarmīte Isoda strādā par sākumskolas un kristīgās mācības skolotāju Ilūkstes 1. vidusskolā un palīdz katehēzes darbā Ilūkstes Romas katoļu draudzē. Sarmītes Isodas diplomdarba tēma skāra ar bērna personisko attiecību ar Dievu veidošanu jaunākajā skolas vecumā.

Diāna Timofejeva ir katehēte Subates Romas katoļu draudzē, kā arī māca kristīgo mācību skolā. Savā diplomdarbā Diāna analizē Kristus dzimšanas svētku būtību un, balstoties uz veikto pētījumu, sniedz metodiskos ieteikumus tēmas labākai apguvei kristīgās mācības stundās 1.-3. klasē.

Palmīra Gailīte nāk no Gulbenes. Tur Palmīra ir aktīva Romas katoļu draudzes locekle, palīdz karmelītu māsām katehēzes darbā, kā arī Gulbenes Bērzu pamatskolā strādā ar sākumskolas bērniem, mācot viņiem kristīgo mācību. Palmīra Gailīte diplomdarbā pievērsās lūgšanas mācīšanai sākumskolas bērniem, īpaši uzsverot Jēzus doto lūgšanas paraugu.

Viktorija Līce nāk no Saldus Romas katoļu draudzes, kurā darbojas katehēzes darbā, sagatavojot bērnus svēto sakramentu saņemšanai, tāpēc savā diplomdarbā viņa pievērsās metodisko ieteikumu izstrādei bērnu sirdsapziņas veidošanai, sagatavojot Gandarīšanas sakramenta saņemšanai.

Nadežda Šilova (m. Natālija) ir Bērniņa Jēzus māsu karamelīšu kongregācijas locekle. Pašlaik m. Natālija aktīvi darbojas katehēzes jomā Jelgavas Romas katoļu draudzē. Viņas diplomdarbs bija veltīts sv. Terēzes no Bērna Jēzus dotajam paļāvības uz Dievu paraugam, kuru m. Natālija vēlējās sniegt katehēzes nodarbībās agrīnā brieduma vecuma pieaugušajiem. M. Natālija šajā gadā uzsāka studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā, lai pēc tam varētu turpināt mācības maģstratūrā.

Ivars Cišs ir Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Jelgavas Sv. Vienības draudzes loceklis, kurā kalpo kā svētdienas skolas skolotājs. Ivars ir uzsācis arī studijas Lutera akadēmijā pastorālajā nodaļā, un, iespējams, kādreiz kļūs par mācītāju.

RARZI vadība novēl visiem absolventiem radoši izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas, nesot Dieva gaismu cilvēkiem.

 

Lekt. Ingrīda Trups-Kalne, studiju programmu direktore

Lekt. Ingrīda Trups-Kalne, studiju programmu direktore
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.