Ekumeniski teoloģiska konference "Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu" (1Kor 9, 16)

Pāvests Benedikts XVI no 2008.gada 28.jūnija līdz 2009.gada 29.jūnijam pasludināja jubilejas gadu, veltītu sv. apustulim Pāvilam. Pāvila gads Romā sākās ekumenisma garā, jo tā atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja citu Baznīcu un kopienu pārstāvji, savukārt Latvijā, Pāvila gada noslēgumam tuvojoties, notika ekumeniska rakstura teoloģiska konference.

 

 

2009. gada 11. jūnijā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē, Augstākais reliģijas zinātņu institūts sadarbībā ar Lutera Akadēmiju organizēja Ekumeniski teoloģisko konferenci, kas tika veltīta sv. Pāvilam. Par konferences moto izvēlēti sv. apustuļa Pāvila vārdi 1.vēstulē korintiešiem „Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu!” (1Kor 9, 16).

Konferenci atklāja Latvijas Katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats un Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Arhibīskaps Jānis Vanags uzrunā atzina, ka šāda konference ir ekumenismā pirmais solis savstarpējai iepazīšanai un dažādu domstarpību kliedēšanai. Tā ir arī iedvesmojoša, redzot, ka trīs baznīcu pārstāvji – katoliskās, luteriskās un pareizticīgās, var apmainīties ar saviem viedokļiem, dažādos aspektos atklājot, kā sv. Pāvils iespaido Baznīcas dzīvi un visas sabiedrības dzīvi.

Kardināls Jānis Pujats konferences laikā akcentēja to, kādas vēl ir problēmas konfesiju starpā, kas nākotnē ir jāatrisina. Kardināls izteica savu atbalstu līdzīgu teoloģisku diskusiju organizēšanai arī turpmāk, kas vienotībā ar lūgšanu palīdzēs kopīgi meklēt patiesību.

Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās astoņi dažādu konfesiju pārstāvji:

Par Kristus mistisko miesu sv. Pāvila izpratnē runāja pr. Pauls Kļaviņš, Dr.theol., padziļinot klausītājos izpratni par Baznīcu kā Kristus Mistisko Miesu.

Lutera Akadēmijas rektora Veinriha Viljama, Dr.theol., referāta tēma atklāja sv. Pāvilu kā Baznīcas apustuliskuma attēlu (1Kor 11,1). Sv. Pāvils, sekojot Kristum kā uzticīgs apustulis, nes sevī Kristus ikonu, attēlu.

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta (RARZI) direktors, profesors pr. Zbigņevs Stankevičs, Dr.theol., runāja par garu atpazīšanas dāvanu sv. Pāvila vēstulēs (1Kor 12, 10; 14, 29; 1Tes 5, 21), atklājot, kā apustulis Pāvils draudzēm palīdz atpazīt un lietot Sv. Gara dāvanas un kādi ir garu atpazīšanas principi.

Par nepārtrauktās lūgšanas teoloģiju, balstoties uz apustuļa Pāvila vārdiem „Lūdziet bez mitēšanās Dievu” (1Tes 5,17) runāja Kristīgās Akadēmijas rektore, asociētā profesore Skaidrīte Gūtmane, Dr.philol. Savā referātā akcentējot Baznīcas tēvu pieredzi nepārtrauktās lūgšanas praktizēšanā, kas ved uz vienotību ar Kristu.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes doktorants Indulis Paičs savā stāstījumā par Sv. Pāvilu kā jaunās pasaules vēstnesi norādīja, ka patiesības meklējumi ir apustuļa Pāvila darbības centrā un tiem ir jābūt visas mūsu darbošanās pamatā.

Par sv. Pāvila misijas nozīmi mūsdienās runāja Sandra Gintere, Dr.theol.. Apustuļa Pāvila piemērs evaņģelizācijas darbā dod drosmi ikvienam sludināt evaņģēliju – būt misionāriem savā zemē un savās kalpošanas vietās.

Māra Kiope, Dr.phil., savā referātā - Sabiedrisko pārmaiņu iespējamība paulīniskās sociālās filozofijas perspektīvā - plaši aplūko apustuļa Pāvila tekstos dažādus filozofiskos strāvojumus tā laika sabiedrībā. Problēmas, kas skāra apustuļa Pāvila laiku, lektore saista ar mūsdienu sabiedriskajiem procesiem.

Laima Geikina, Dr.paed., runāja par kristīgā skolotāja identitāti un kristīgo mācību skolā sv. Pāvila skatījumā. Šī tēma klausītājos izraisīja plašu diskusiju par kristīgās mācības iespējām vidusskolās un pirmskolas izglītības iestādēs Latvijā.

Konferences apmeklētāju loks bija plašs, kas liecina, ka interese un vēlme paplašināt un bagātināt savu pieredzi ir liela. Viens no lektoriem norādīja, ka akadēmiskā teoloģija nav domāta tikai šauram lokam, bet tas ir aicinājums teologiem vēstījumus darīt zināmus plašākai sabiedrībai, kas ir svarīgi, lai cilvēki sadzirdētu patiesību. Konferences organizatori apliecināja, ka vēlāk visi referāti tiks apkopoti un būs pieejami vienā izdevumā, kas dos iespēju ikvienam cilvēkam iepazīties un pārdomāt interesantos un atziņām bagātos referātus, un sekojot sv. Pāvila piemēram – būt par nesavtīgiem kristīgās vēsts sludinātājiem.

Egita Pavlovska, RARZI absolvente

Egita Pavlovska, RARZI absolvente
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.