RARZI 2008./2009. studiju gada noslēguma un absolventu izlaiduma svinības

Jēzus ir sacījis: „Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." (sal. Mt 9, 37-38 ). Pasaules pļaujas lauks kļūst arvien lielāks, pļāvēju joprojām ir maz, bet šajā ceriņu ziedēšanas laikā varējām priecāties, ka ir atnākuši jauni pļāvēji Kunga druvā.

 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) 23. maijā kopā ar Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) studentiem svinēja mācību gada noslēgumu un RARZI profesionālās bakalaura studiju programmas absolventu izlaidumu.

Mācību gada noslēguma un izlaidumu laiks katrai mācību iestādei ir kā ražas ievākšana, kurā tiek apkopots gada laikā paveiktais un mūsu Institūtam šis gads ir bijis auglīgs. Ar prieku varējām pateikties Dievam, ka īsā laikā ir pārstrādātas RARZI studiju programmas atbilstoši Vatikāna instrukcijām, akreditēta maģistra studiju programma, diplomus saņēma 14 bakalaura studiju programmas absolventi, kuri gandrīz visi jau strādā iegūtajai kvalifikācijai atbilstošā darbā skolās un draudzēs. Liels ieguvums ir arī RARZI un RTI Studentu dienā 25.aprīlī aizsāktā abu institūtu sadraudzība, kas liecina par to, ka Latvijas Baznīcā pieaug un attīstās izpratne par laju un ordinētās priesterības vienotību Kristus Mistiskajā Miesā – Baznīcā. Kristus ir vēlējies, lai mēs visi būtu vienoti ar Viņu kā zari ar īsto vīnakoku un lai nestu daudz augļu (sal. 15, 5). Pāvests Jānis Pāvils II savā apustuliskajā pamudinājumā Christifideles laici atgādina, ka Baznīcai uzticēto pestīšanas misiju pasaulē īsteno ne tikai priesteri, kas saņēmuši Ordinācijas sakramenta varu, bet arī visi laji, kuri atbilstoši savam aicinājumam un katrs sev atbilstošā pakāpē ir līdzdalīgi Kristus priesteriskajā, pravietiskajā un karaliskajā funkcijā[1]. Par Institūtu kā dzīvu kristīgu kopienu ar savu nozīmi un vietu Baznīcā liecina arī tādi augļi, kā tajā izveidojušās lūgšanu grupas.

Svinības iesākās ar pateicības Sv. Misi Sāpju Dievmātes baznīcā, kuru celebrēja Viņa Eminence kardināls Jānis Pujats, koncelebrējot priesteriem no RARZI un RTI docētāju vidus. Par Sv. Mises muzikālo pavadījumu rūpējās RARZI un RTI apvienotais koris kopā ar ērģelnieci Ilvu Lempu, tā turpinot jau pāris gadus atpakaļ iesāktās RARZI kordziedāšanas tradīcijas.

Savā uzrunā kardināls pievērsa uzmanību morālajai krīzei sabiedrībā un aicināja kristiešus darboties masu saziņas līdzekļu jomā, kā arī tajā vidē, kur tiek veidota sabiedrības politika. Viņš uzsvēra evaņģelizācijas nepieciešamību, lai pārveidotu sabiedrības dzīvi atbilstoši kristīgajām vērtībām.

Sv. Misei sekoja pasākuma svinīgā daļa kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās, kuru vadīja RARZI 4.kursa students Mārtiņš Krūklis, bet ar dziesmām papildināja RARZI 1.kursa students Jānis Kurševs un paši pasākuma dalībnieki.

Tika izsniegti bakalaura diplomi 14 absolventēm, uzrunas sacīja Institūta direktors profesors priesteris Zbigņevs Stankevičs, vadošie docētāji un abu institūtu studentu pārstāvji.

Savā uzrunā Institūta direktors pievērsa uzmanību tādu pasaules vēsmu, kā lepošanās ar savām zināšanām un šīs lepnības izraisīta augstprātība, ienākšanai kristīgajā vidē un novēlēja absolventēm nekļūt lepnām par savām Institūtā iegūtajām zināšanām, bet saglabāt savā kalpojumā pazemību un mīlestību.

Šis Institūta vadītāja aicinājums ir īpaši aktuāls tādēļ, ka mudina pārdomāt Svētajos Rakstos atklāto patiesību par tuvākmīlestību kā kristieša identitātes „zīmogu”. Kristus nerunā par to, ka pasaule mūs pazīs pēc zināšanu vai iegūtās mantas daudzuma, bet atklāj citu kristieša atpazīšanas kritēriju: „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”( 13, 35) Dedzīgais apustulis Pāvils pat vislielākos darbus un visdziļākās atziņas uzskata par niecību, ja tajos nav mīlestības: „Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu ka lnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.” (1 Kor 13, 2)

Profesore Baiba Brūdere pastāstīja klātesošajiem par Institūta kopienā dzimušajām lūgšanu grupām, nedaudz iepazīstinot ar katrai grupai raksturīgo garīgo ievirzi – Rožukroņa lūgšana, Karmela garīgajai skolai raksturīgā klusā lūgšana u.c. Katoliskās Baznīcas katehisms runā par lūgšanu grupām kā Baznīcas lūgšanas atjaunotnes pazīmēm un kā vienu no šīs atjaunotnes līdzekļiem[2]. Lūgšanu grupu veidošanās liecina, ka Institūta kopiena ir dzīva un nepieciešama šūna Baznīcā – Kristus Mistiskajā miesā.

Studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne klātesošos iepazīstināja ar jaunajiem RARZI docētājiem, kuri nākamajā gadā mācīs Institūtā, kā arī informēja par jaunievēlētajiem asociētajiem profesoriem. Tā kā nereti tiek uzdoti jautājumi par RARZI absolventu nepieciešamību Baznīcai un sabiedrībai, studiju programmu direktore sniedza nelielu pārskatu par absolventu darbu skolās un draudzēs RARZI iegūtajā specialitātē.

Pasākums noslēdzās ar agapi, kurā svētku dalībnieki dalījās atmiņās par skaisto studiju laiku un apsprieda nākotnes ieceres, lai atgriežoties ikdienā, turpinātu savu iesākto mīlestības kalpojumu studiju un darba vietās, jo sv. Jānis no Krusta ir sacījis, ka mūsu dzīves vakarā mēs tiksim tiesāti pēc mīlestības.

Stella Jurgena, RARZI absolvente,
Rīgas sv. Jēkaba katedrāles Bībeles stundu vadītāja


[1] Sal. Christifideles laici, Nr 23

[2] Sal. Katoliskās Baznīcas katehisms, Nr 2689

 

Stella Jurgena, RARZI absolvente, Rīgas sv. Jēkaba katedrāles Bībeles stundu vadītāja
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.