Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzsāk jauno, 2009./2010. studiju gadu

Mūsu Pestītājs reiz ir mācījis: "…Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. (Mt 18, 3) Dažreiz šo Svēto Rakstu vietu izmanto, lai noliegtu izglītības un prāta spēju izkopšanas nepieciešamību kristieša dzīvē, bet citas Svēto Rakstu lappuses izgaismo šo Jēzus vārdu īsto nozīmi. Jau Vecā Derība aicina meklēt gudrību, jo tā ir Dieva varenības dvesma, Viņa darbīgā spēka spogulis (sal. Gudr 7, 25-26), tā ļauj iepazīt Dieva valstību un to, kas ir svēts (sal. Gudr 10, 10). Kristus ar šiem vārdiem vēlējies mūs aicināt nepalikt uz vietas sava gara izglītošanā un piepildīt šo aicinājumu ar bērnu paļāvību, lai mēs spētu sekmīgi pildīt Dieva doto uzdevumu pārvaldīt pasauli un ņemt dalību Viņa radīšanas darbā (sal. Rad 2, 15).

Bērni ir tie, kas vienmēr atvērti jaunām zināšanām par Dievu, sevi un pasauli, tiecas pieņemt savu skolotāju mācītās jaunās prasmes un atziņas. Bērni vienmēr apbrīno Dieva radīto pasauli, priecājas par to, labprāt dodas nezināmos piedzīvojumos ar saviem audzinātājiem un Kristus ir vēlējies, lai gudrības meklējumos mēs nezaudētu pazemīgu un paļāvības pilnu sirdi (sal. KBK Nr 2785).

2009. gada 4. septembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē pulcējās Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) docētāji un studenti, lai ar Svēto Misi uzsāktu jauno 2009./2010.gada studiju gadu un atkal ar bērnu paļāvību dotos atrast tās gudrības dāvanas, kuras Dievs vēlas dot šajā mācību gadā.

Sv. Misi celebrēja Viņa Eminence kardināls Jānis Pujats, savā homīlijā atgādinot mums par Kristus Baznīcas dzīvotspēju cauri gadsimtiem. Daudzas reizes vēstures gaitā jau ir bijuši neskaitāmi valdnieki un varas, kas uzskatījuši, ka sekmīgi iznīcinājuši Baznīcu, bet tā vienmēr ir izdzīvojusi un pieaugusi vēl lielākā spēkā, lai vestu cilvēkus uz viņu dzīves galveno galamērķi – dzīvi kopā ar Dievu.

Sekoja pasākuma svinīgā daļa kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās, kuru vadīja RARZI students Mārtiņš Krūklis, ar RARZI administrācijas, docētāju un studentu uzrunām, starp kurām varējām ieklausīties RARZI studenta Jāņa Kurševa muzikālajos priekšnesumos.

Uzrunu sacīja RARZI vicedirektore Lolita Ērgle, kura nodeva sirsnīgus sveicienus RARZI docētājiem un studentiem no Institūta direktora pr. Zbigņeva Stankeviča, kurš atradās ārzemēs, un aicināja absolventus nebaidīties no darba skolās. Viņa uzsvēra reliģiskās izglītības nepieciešamību mācību iestādēs, kas, ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju valstī, līdz ar to arī izglītības sistēmā, kļūst īpaši aktuāla.

Asoc. prof. Baiba Brūdere uzsvēra Institūta kā mīlestības pilnas kopienas nozīmi, kura dzīvo kā liela Dieva ģimene un kuras barība ir lūgšanu dzīve. Viņa iepazīstināja klātesošos ar RARZI lūgšanu grupām, īsi raksturojot garīgās skolas, kuru tradīcijā lūgšanu izdzīvo katra grupa un aicināja tām pievienoties studentus un docētājus atbilstoši katra vēlmēm un garīgajai ievirzei.

Tālākajā vakara gaitā RARZI studenti un docētāji tika iepazīstināti ar diviem pasniedzējiem, kas šajā mācību gadā mācīs Institūtā – priesteri Aleksandru Stepanovu, kurš nesen Laterāna Pontifikālajā universitātē Romā ieguvis doktora grādu teoloģijā un māsu Inesi Ievu Lietavieti no Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas kalpoņu kongregācijas, kura ir maģistre psiholoģijas zinātnēs.

Pr. A.Stepanovs izteica savu prieku par iespēju mācīt Institūtā Vecās Derības ekseģēzi un kristoloģiju, uzsverot, ka izjūt Institūtu kā to vietu, uz kuru šobrīd Kungs viņu sūta. Savukārt māsa I. Lietaviete apliecināja prieku par piedāvāto iespēju dalīties ar sav iem nākamajiem studentiem psiholoģijas zinātņu atklājumos, lai mēs arvien labāk spētu atklāt teoloģijas un laicīgo zinātņu saskarsmes punktus.

Sekoja studiju programmu direktores Ingrīdas Trups-Kalnes uzruna, kura iepazīstināja klātesošos ar jaunajām studiju programmām, kursu sadalījumu, studiju kārtību un tehnisko personālu.

Pasākuma noslēgumā klātesošie studenti un docētāji tika iepazīstināti ar jaunajiem studentiem. Institūts šajā mācību gadā var pateikties Dievam par 24 jaunuzņemtiem studentiem, no kuriem 12 iestājušies akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā” 1.kursā, daži uzņemti šīs programmas 2. un 3.kursā, ņemot vērā iepriekšējo sagatavotību, 2 studenti iestājušies 2.līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā “Reliģija” ar kvalifikāciju “Ētikas un kristīgās mācības skolotājs”.

Šis mācību gads RARZI ir īpašs arī ar to, ka pirmo reizi tik a uzņemti studenti profesionālā maģistra studiju programmā "Reliģija" ar kvalifikāciju „Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs”, kurā 1.kursā iestājušies 7 studenti. No maģistra studiju programmā uzņemtajiem studentiem daži ir RARZI absolventi, kuri vēlas turpināt izglītību savā augstskolā, ar kuru iepriekšējo studiju laikā saauguši kā savām mājām, kā arī studenti, kas bakalaura grādu ieguvuši citās augstskolās.

Visi jaunie studenti saņēma RARZI studentes Aijas Osmanes sarūpēto dāvanu – īsu, skaisti noformētu piedošanai veltītu Svēto Rakstu atziņu apkopojumu, lai tas kalpotu kā ceļamaize gaidāmajā izziņas ceļā vairāku gadu garumā.

Vēl dažas studentu dziesmas, noslēguma lūgšana un svētki izskanējuši, lai studenti jau nākamajā dienā iesāktu mācību procesu, ko antīkās pasaules filosofi raksturojuši kā labu laika pavadīšanu, bet studijas RARZI neaprobežojas tikai ar labas izglītības iegūšanu patīkamā mācību procesā. Tās ved tālāk, ved dziļumā, lai mēs varētu uzticīgi pildīt Baznīcas dotos uzdevumus, kurus tā formulējusi kristīgajai izglītībai veltītajā dokumentā Gravissimum edicationis, uzsverot katoļu universitāšu lomu kristīgas domas ilgstošas un universālas klātbūtnes nodrošināšanā katrā intelektuālajā jomā, lai mēs spētu aptvert, kā ticība un prāts apvienojas, lai sasniegtu vienīgo patiesību (sal. Gravissimum edicationis, 10).

Stella Jurgena, RARZI maģistrante

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.