aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(39)  2021(1)  
2009.19.12
RARZI 2009./2010. mācību gada Ziemassvētku pasākums

Šī gada 19. decembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles zvani pulcināja RARZI studentus un pasniedzējus uz semestra noslēguma Sv. Misi, lai pateiktos un reizē arī vērstu skatienu uz drīzajiem Kristus dzimšanas svētkiem. Sv. Misi celebrēja V. E. Kardināls Jānis Pujats, asistējot RARZI direktoram pr. Zbigņevam Stankevičam. Atsaucoties uz Sv. Mises lasījumiem kardināls ievadīja klātesošos pārskatā par eņģeļu brīnumaino klātbūtni un darbību izredzētās tautas vēsturē, noslēgumā uzsverot, ka arī mēs ikviens esam aicināti kļūt par eņģeli otram.

Ilze Vērdiņa, bakalaura programmas 2. kursa studente

2009.19.12
RARZI 2009./2010.m.g. Ziemassvētku pasākums

Šī gada 19. decembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles zvani pulcināja RARZI studentus un pasniedzējus uz semestra noslēguma Sv. Misi, lai pateiktos un reizē arī vērstu skatienu uz drīzajiem Kristus dzimšanas svētkiem. Sv. Misi celebrēja V. E. Kardināls Jānis Pujats, asistējot RARZI direktoram pr. Zbigņevam Stankevičam. Atsaucoties uz Sv. Mises lasījumiem kardināls ievadīja klātesošos pārskatā par eņģeļu brīnumaino klātbūtni un darbību izredzētās tautas vēsturē, noslēgumā uzsverot, ka arī mēs ikviens esam aicināti kļūt par eņģeli otram.

Ilze Vērdiņa, bakalaura programmas 2. kursa studente

2009.06.11
Ekumeniski teoloģiska konference "Bēdas man, ja es Evaņģēliju nesludinātu" (1Kor 9, 16)

Pāvests Benedikts XVI no 2008.gada 28.jūnija līdz 2009.gada 29.jūnijam pasludināja jubilejas gadu, veltītu sv. apustulim Pāvilam. Pāvila gads Romā sākās ekumenisma garā, jo tā atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja citu Baznīcu un kopienu pārstāvji, savukārt Latvijā, Pāvila gada noslēgumam tuvojoties, notika ekumeniska rakstura teoloģiska konference.

Egita Pavlovska, RARZI absolvente

2009.26.10
2. līmeņa studiju programmas 2009. gada izlaidums

2009. gada 26. oktobrī 2. līmeņa profesionālās studiju programmas sesijas sākumā diplomus saņēma 8 šīs programmas absolventi: Ilze Možeika, Antonija Šarkovska, Sarmīte Isoda, Diāna Timofejeva, Palmīra Gailīte, Viktorija Līce, Nadežda Šilova un Ivars Cišs.

Lekt. Ingrīda Trups-Kalne, studiju programmu direktore

2009.04.09
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzsāk jauno, 2009./2010. studiju gadu

Mūsu Pestītājs reiz ir mācījis: "…Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. (Mt 18, 3) Dažreiz šo Svēto Rakstu vietu izmanto, lai noliegtu izglītības un prāta spēju izkopšanas nepieciešamību kristieša dzīvē, bet citas Svēto Rakstu lappuses izgaismo šo Jēzus vārdu īsto nozīmi. Jau Vecā Derība aicina meklēt gudrību, jo tā ir Dieva varenības dvesma, Viņa darbīgā spēka spogulis (sal. Gudr 7, 25-26), tā ļauj iepazīt Dieva valstību un to, kas ir svēts (sal. Gudr 10, 10). Kristus ar šiem vārdiem vēlējies mūs aicināt nepalikt uz vietas sava gara izglītošanā un piepildīt šo aicinājumu ar bērnu paļāvību, lai mēs spētu sekmīgi pildīt Dieva doto uzdevumu pārvaldīt pasauli un ņemt dalību Viņa radīšanas darbā (sal. Rad 2, 15).

Stella Jurgena, RARZI maģistrante

2009.23.05
RARZI 2008./2009. studiju gada noslēguma un absolventu izlaiduma svinības

Jēzus ir sacījis: „Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." (sal. Mt 9, 37-38 ). Pasaules pļaujas lauks kļūst arvien lielāks, pļāvēju joprojām ir maz, bet šajā ceriņu ziedēšanas laikā varējām priecāties, ka ir atnākuši jauni pļāvēji Kunga druvā.

Stella Jurgena, RARZI absolvente, Rīgas sv. Jēkaba katedrāles Bībeles stundu vadītāja

2009.02.02
RTI un RARZI studentu dienas

„Ejiet arī jūs manā vīna dārzā!” (Mt 20,2). Kungs mūs mudina atbildēt uz šo aicinājumu, padarot to redzamu pasaulei. Mēs, kas ik dienas esam vienoti ar Kristu un Viņa Baznīcu, esam aicināti Viņa vēsti nodot savām ģimenēm, draugiem, darba kolēģiem un visai sabiedrībai. Kristietis nedrīkst klusēt, viņš nedrīkst saņemt Gaismu, lai to paturētu tikai sev. Kristieša dzīves jēga ir nest Kristus gaismu šīs pasaules tumsā.

Līga Malāne, 4. kursa studente

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.