aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(32)  
2016.08.03
RARZI Kapelāna vēstule

Dārgie RARZI studenti, pasniedzēji un darbinieki!

Tuvojas Lieldienas!

Izdzīvot Lieldienas – tas nozīmē aizvien vairāk dzīvot Dieva loģikā, Krusta loģikā. Te primārā nebūt nav sāpju un nāves loģika, bet gan mīlestības loģika un sevis atdošanas loģika. Izdzīvot Lieldienas - tas nozīmē ieiet evaņģēlija loģikā.

Evaņģēlijā mēs atrodam mūsu mīlestību, mēs atrodam Jēzu. “Jaunā Derība, kuras centrā ir Jēzus Kristus, mums piedāvā Dieva Atklāsmes galīgo patiesību. Jaunās Derības četri evaņģēliji - Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijs - ir visu Svēto Rakstu sirds, jo tie ir galvenā liecība par Jēzus dzīvi un mācību. Tāpēc evaņģēlijiem Baznīcā ir ne ar ko nesalīdzināma vieta.” (Kompendijs n. 22)

Lasot Evaņģēliju, domājiet, ka mēs lasām Kristus darbus un runātos vārdus, un domājiet arī, ka mums ir ne tikai jāzina Jēzus dzīve, bet mums tā ir arī jāizdzīvo. Evaņģēlijā mēs sastopamies ar Jēzus dzīvi, bet tur mums katram ir jāatrod arī sava paša dzīve.

Lūk, ko rakstījis svētais Hosemarija:

Līdzekļi? Tie ir tie paši, kas bija Pēterim un Pāvilam, Dominikam un Franciskam, Ignācijam un Ksavjeram: Krustā Sistais un Evaņģēlijs.

Vai tev tie šķiet nepietiekami? (Ceļš, 470)

Vēlreiz pievērsīsimies Evaņģēlijam un paraudzīsimies uz sevi, uzlūkojot mūsu paraugu – Jēzu Kristu. Ar mātes starpniecību Jēkabs un Jānis lūdz Jēzum vietu Viņa labajā un kreisajā pusē. Pārējie apustuļi uz viņiem sadusmojas. Kāda ir mūsu Kunga atbilde uz to visu? “Kas grib tapt lielāks, lai ir jūsu sulainis, bet kas no jums grib būt pirmais, lai ir visu kalps! Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un dotu savu dzīvību daudzo atpestīšanai.” (Mk 10, 43-45).

Kādā citā reizē, dodoties uz Kafarnaumu (iespējams, Jēzus gāja viņiem pa priekšu, kā to bija darījis arī citkārt), “kad viņi bija namā, Viņš jautāja tiem: Par ko jūs ceļā runājāt? Bet viņi klusēja, jo tie ceļā savā starpā bija strīdējušies, kurš no tiem lielāks. Un Viņš apsēdies piesauca tos divpadsmit un sacīja tiem: Ja kas grib būt pirmais, tas būs no visiem pēdējais un visu kalps. Un Viņš ņēma bērnu, novietoja to viņu vidū un, to apskāvis, sacīja tiem: Kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis.” (Mk 9, 32-36)

Vai tas, kā Jēzus rīkojas, neliek jums Viņu iemīlēt? Jēzus sniedz apustuļiem mācību, un, lai viņi labāk to saprastu, Viņš tiem arī parāda uzskatāmu piemēru. Viņš pasauc bērnu – kādu no tiem mazajiem, kas droši vien tobrīd skraidelēja pa māju, – un ar mīlestību to apskauj. Cik daiļrunīga ir mūsu Kunga klusēšana! Ar to Viņš ir pateicis visu. Viņš mīl tos, kas kļūst kā mazi bērni. Pēc tam Viņš piebilst, ka atlīdzība par šo vienkāršību un gara pazemību ir iespēja apskaut Viņu un Tēvu, kas ir Debesīs.

Mēs varētu turpināt komentēt visas Jēzus ainas... Tomēr labāk es Jūs šajā gavēnī aicinu lasīt Evaņģēliju (varbūt Lūkas evaņģēliju, jo, kā Jūs noteikti zināt, Lūkas evaņģēlijs, pēc teologu uzskatiem, ir žēlsirdības evaņģēlijs) bez steigas, ar vēlmi sastapties ar Jēzu, mūsu mīlestības Mīlestību.

Pr. Alberto

P.S. No 11. līdz 13. martam gan pasniedzēji, gan darbinieki piedalās rekolekcijās. Mēs lūgsimies par studentiem un ceram, ka studenti lūgsies par mums, lai tādā veidā izdzīvotu svēto sadraudzību virs zemes.

2016.27.02
Pavēsta Benedikta XVI grāmatas "Jēzus no Nācaretes" otrās daļas (no ieiešanas Jeruzalemē līdz augšāmcelšanai) atklāšana

2016.25.02
Aicina piedalīties eseju konkursā par Baznīcas sociālo mācību

23.februāris, 2016, 12:28

Katoļu Mediju centrs sadarbībā ar Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI) izsludina eseju konkursu „Baznīcas sociālā mācība – žēlsirdība darbībā”, kurā aicina piedalīties ikvienu interesentu, neatkarīgi no vecuma un izglītības.

Kā informē konkursa rīkotāji, tā mērķis ir veicināt Latvijas katoliskās sabiedrības izpratni par Baznīcas sociālo mācību, tās piedāvātajiem domāšanas principiem un vērtēšanas kritērijiem. Tāpat konkursa mērķis ir attīstīt katoliskās sabiedrības spēju šos principus un kritērijus attiecināt uz savu ekonomisko, politisko un sociālo dzīvi.

Konkursā varēs iesniegt esejas par brīvi izvēlētu tēmu, kas saistīta ar kādu no Baznīcas sociālās mācības tēmām, piemēram, kopējā labuma jēdzienu dažādās dzīves jomās, solidaritāti starp nabagajiem un bagātajiem, bezdarbu kā morālu problēmu, nodokļiem, godīgu atalgojumu, bērnu tiesībām, sociālo dialogu u.c.

Darbus varēs iesniegt līdz 2. maijam (pl. 18). Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā divas esejas. Esejas minimālais apjoms ir 7000 zīmes ar atstarpēm, maksimālais apjoms – 20 000 zīmes ar atstarpēm. Darbi jānosūta uz e-pastu:info@catholic.lv ar norādi „Eseju konkurss”, norādot arī autora vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts), kā arī esejas nosaukumu.

Žūrija, kuras sastāvā būs pieci cilvēki - divi Katoļu Medija centra pārstāvji, divi RARZI docētāji un publicists -, iesniegtās esejas izvērtēs līdz 17. maijam. Vērtējot darbus, uzmanība tiks pievērsta tam, lai esejā būtu skaidri un saprotami izklāstīti Baznīcas sociālās mācības domāšanas principi un vērtēšanas kritēriji. Tāpat tiks ņemts vērā, vai Baznīcas sociālās mācības tēma ir aktualizēta Latvijas ekonomiskās, politiskās un sociālās dzīves kontekstā. Tiks vērtēta esejā izmantotā latviešu valoda, tās gramatika un stils, kā arī esejas struktūra, t.i., vai esejai ir ievads, iztirzājums un nobeigums ar secinājumiem un ieteikumiem. RARZI studentiem, kuriem šī eseja var tikt ieskaitīta kā eksāmena darbs kursā „Baznīcas sociālā mācība”, tā jānoformē atbilstoši „RARZI studentu pētniecisko darbu nolikumam”, t.i. ar atsaucēm un literatūras sarakstu.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 17. maijā interneta vietnē www.katolis.lv. Labākie darbi tiks publicēti interneta vietnēwww.katolis.lv, gadagrāmatā „Katoļu Kalendārs 2017” vai laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”. Labāko eseju autori saņems arī balvas. 1. vietas ieguvējs saņems naudas balvu 50 EUR apmērā un „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” abonementu pusgadam, 2. un 3. vietas ieguvēji – 25 EUR apmērā un „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” abonementu pusgadam.

Neskaidrību gadījumā konsultācijas par eseju konkursu var saņemt, sūtot e-pastu uz: ingrida.puce@gmail.com. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī interneta vietnē www.rarzi.lv un laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

LRKB IC

Nolikums

2016.29.01
Konkurss bērniem un jauniešiem "Dievs ir žēlsirdīgs"

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju izsludina konkursu "Dievs ir žēlsirdīgs" katoļu un citu kristīgo draudžu jaunajai paaudzei.

Šogad baznīca svin Dieva žēlsirdības gadu, kurā īpaši esam aicināti iepazīt Dievu kā mīlošu Tēvu, piedot, pieņemt Dieva žēlastības dāvanas un ar atjaunotu entuziasmu sludināt Labo vēsti. Mēs esam aicināti uz savstarpēju mīlestību, palīdzot savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Pamācīt nezinošo; dot padomu tam, kas šaubās; mierināt noskumušo; aizrādīt grēciniekam; piedot tam, kas apvaino; pacietīgi panest netaisnību; aizlūgt par dzīvajiem un mirušajiem; paēdināt izsalkušo; padzirdināt izslāpušo; apģērbt kailo; dot patvērumu tam, kuram nav pajumtes; apraudzīt slimnieku; apmeklēt ieslodzīto un apbedīt mirušo.

Konkursa mērķis ir aicināt bērnus un jauniešus ievērot un atspoguļot ikdienā sastopamus žēlsirdības darbus, ko mēs un mūsu tuvākie veicam Dieva labsirdības iedvesmoti.

Konkursā var piedalīties Romas katoļu draudzei un citām kristīgām draudzēm piederoši bērni un jaunieši vai tādi, kas gatavojas par tādiem kļūt.

Konkurss ir izsludināts divos vecumposmos. 1. grupā ir bērni no 7 līdz 12 gadiem, kuru uzdevums ir, kopīgi pārrunājot un vienojoties, veidot zīmējumu aplikāciju, kurā tiktu parādīts kāds žēlsirdības darbs (vēlamais izmērs ir A3, jebkādā tehnikā). Attēlam jāpievieno nosaukums un apraksts (3-5 teikumi).

2. grupā ir bērni un jaunieši no 12-16 gadiem, un viņu uzdevums ir iemūžināt žēlsirdības darbu fotogrāfijā. Arī fotogrāfiju iesniedzot, tai jāpievieno nosaukums un apraksts (3-5 teikumi). Fotogrāfiju izmēri 15x21 cm vai 20x30

Darbi tiks vērtēti dažādās nominācijās.

Konkursam jāpiesakās līdz 2016.gada 22. februārim, nosūtot pieteikumu, kurā norādīta draudze un plānoto iesniedzamo darbu veids. Vienas draudzes ietvaros vēlams iesniegt ne vairāk kā 3 darbus katrā vecumposmā.

Darbi ir jāiesniedz līdz 2016. gada 5.aprīlim.

1. grupai darbi jāiesūta vai personīgi jānogādā uz pasta adresi: Klostera iela 4 - 35, Rīga, LV-1050, Latvijā ar norādi: "Konkursam: Dievs ir žēlsirdīgs". 2. grupai darbi jāatsūta elektroniski uz e-pastu: ilze.serzane@inbox.lv ar norādi: "Konkursam: Dievs ir žēlsirdīgs" un jāiesūta vai personīgi jānogādā uz pasta adresi: Klostera iela 4 - 35, Rīga, LV-1050, Latvijā, ar tādu pašu norādi.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot Lolitai Ērglei 29527064, vai Ilzei Seržānei 27831364, vai sūtot jautājumus elektroniski uz e-adresi lolita_ergle@inbox.lv; ilze.serzane@inbox.lv . Konkursa nolikums ir publicēts www.rarzi.lv un www.katolis.lv .

Konkursa "Dievs ir žēlsirdīgs" noslēguma pasākums un dalībnieku sumināšana notiks 23.04.2016. Skrīveros - Vissvētākās Jaunavas Marijas- Miera Karalienes baznīcā un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā plkst. 11.00 – 16.00.

Pasākuma programma:

10.00 – 11.00 Ierašanās, reģistrācija un iepazīšanās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

11.00-12.00 Svētā Mise Skrīveru Vissvētākās Jaunavas Marijas- Miera Karalienes baznīcā.

12.15- 13.45 Zīmējumu un foto izstādes atklāšana un dalībnieku sveikšana.

14.00 -15.00 Pusdienas.

15.00 -16.00 Spēles un Dieva slavēšana.

Lolita Ērgle, RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

2016.08.01
RARZI kapelāna vēstule

Dārgie RARZI studenti, pasniedzēji, darbinieki!

Jauns gads, jauna cīņa!

Dieva tauta ir cīnītāju tauta

Mēs tikko sākām jaunu gadu. Jauns gads, jauna cīņa! Bieži vien cilvēki saka: jauns gads, jauna dzīve! Bet īstenībā dzīve nemainās. Mūsu dzīve ir tā pati dzīve... Var mainīt savu attieksmi, nevis dzīvi. Vai, sakot precīzāk, mūsu dzīve mainīsies, ja mainīsim savu attieksmi. Tas ir mūsu liktenis uz zemes: mīlestības dēļ cīnīties līdz pēdējam brīdim.

Var teikt, ka mūsu cīņās līdzdarbojas tas, kas mums ir sirdī. Runāt par cīņu ir tāpat kā runāt par karu. Un runāt par karu ir nepieciešams, lai gūtu mieru. Nav miera bez kara, bez cīņas.

Kristus, kas ir mūsu miers, ir arī mūsu Ceļš (Jņ, 14,6). Ja mēs vēlamies iegūt mieru, mums jāiet Viņa pēdās. Miers ir kara, cīņas, iekšējā askētiskā cīniņa sekas, tas, kas ikvienam kristietim jāizcīna pret visu to, kas viņa dzīvē nenāk no Dieva: lepnību, jutekliskumu, egoismu, virspusību, sirds šaurību. Nebūs jēgas skaļā balsī pieprasīt ārēju mieru, ja tā nav sirdsapziņā, dvēseles dziļumos, jo no sirds iziet ļaunās domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi (Mt 15,19).

Kristieša cīņa ir nemitīga, jo iekšējā dzīve pastāvīgi pieprasa visu atsākt no jauna un atkal no jauna, tādējādi izvairoties no iedomības iedvestas idejas, ka esam kļuvuši perfekti. Šajā ceļā grūtības ir neizbēgamas; ja nesastaptu šķēršļus, mēs nebūtu radības ar miesu un asinīm. Mūsos vienmēr būs kaislības, kas vilks uz leju, un mums vienmēr būs jāizsargājas no šīm vairāk vai mazāk nerimstošajām un samaitātajām vēlmēm.

Šajā mīlestības turnīrā mums nav jāskumst par kritieniem, pat ļoti nopietniem, ja vien mēs Izlīgšanas sakramentā ar nožēlu un vēlmi laboties ejam pie Dieva. Kristietis nav maniaks, kas kolekcionē savu nevainojamo darbu pārskatus. Mūsu Kungu Jēzu Kristu ļoti aizkustina Jāņa nevainība un uzticība, bet to pašu Viņš izjūt arī Pētera nožēlas priekšā pēc viņa kritiena. Jēzus saprot mūsu vājumu un kā pa nogāzi velk mūs pie sevis, vēloties mūsu neatlaidību centienos, lai dienu pēc dienas pamazām mēs virzītos uz augšu. Viņš mūs meklē, tāpat kā, devies satikt, meklēja divus Emausas mācekļus; kā Viņš meklēja Tomu, lai tas redzētu un savām rokām pieskartos Viņa roku un sāna atvērtajām brūcēm. Tieši tādēļ, ka Viņš pazīst mūsu vājumu, Jēzus dzīvo pastāvīgā cerībā, ka mēs pievērsīsimies Viņam.

Viņš, Dieva Bērns, zina ļoti labi, kādi mēs esam... Kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka Viņš ir Dievs un visu zina, bet arī tāpēc, ka Viņš iemiesojās. Iemiesošanās dēļ Viņš, ja var tā teikt, mūs mīl vairāk un dziļāk.

Un kas notiek ar mūsu neveiksmēm?

Nav jābrīnās, ka itin bieži tiekam sakauti: parasti, ja ne vienmēr, tās ir nesvarīgās lietās, kas mūs sakaitina tā, it kā tām būtu liela nozīme. Ja ir Dieva mīlestība, ja ir pazemība, ja mūsu cīņā ir neatlaidība un noturīgums, tad šīm neveiksmēm nav lielas nozīmes. Jo pēcāk nāks uzvara, kas Dieva acīs būs kā gods. Ja rīkojamies ar taisnu nodomu, vēloties piepildīt Dieva gribu un vienmēr ņemot vērā kā Viņa žēlastību, tā arī mūsu niecību, tad neveiksmju nebūs.

Mūsu cīņā mēs sastopam savu vislielāko ienaidnieku: lepnību. Lepnība ir vienīgais grēks, kas nebēg Dieva priekšā. Tā ir tik lepna, ka mēģina izaicināt Dievu. Pat neveiksmes priekšā lepnība neatzīst, ka Dieva Žēlsirdība ir vienmēr klātesoša mūsu dzīvē.

Jauns gads, jauna cīņa. Bet mēs zinām, ka mēs necīnāmies vieni. Tā būtu liela muļķība. Mūsu cīņai jābūt pārdabiskai cīņai. Tā ir cīņa kopā ar Dievu. Cīnīties kopā ar Dievu nozīmē, ka mums ir Sakramenti. Sakramenti mūsu karā ir Dieva palīdzība. Sakramenti, lūgšana un cīņa. Lūk, ieroči mūsu dzīvei.

Vēršamies pie Marijas. Viņa ir liela cīnītāja. Viņa ir Dieva Māte, Dieva meita un Svēta Gara Līgava. Viņa mums vadīs pa pazemības ceļu, tā lai cilvēciskajam prātam neiespējamo lietu priekšā tu spētu atbildēt ar ,,fiat” ―,,lai notiek pēc Tava vārda”, kas saista zemi un Debesis. Un mūsu cīņa, ja esam vienoti ar Mariju, būs patīkamāka viņas Dēlam.

Pr. Alberto

P.S: Janvāra beigās es būšu ārpus Latvijas uz vienu nedēļu, lai piedalītos manās rekolekcijās. Es ņemšu līdzi Jūsu nodomus, lai tur es turpinātu lūgties par katru.

2016.06.01
Svētā Jāņa Pāvila II relikvijas Svētajā Misē, RARZI

Godātie RARZI docētāji, studenti, darbinieki un absolventi!

Žēlsirdības gada ieskaņā, uzsākot jauno darba cēlienu 2016. gadā, aicinām jūs pagodināt svētā Jāņa Pāvila II relikvijas, kas būs klātesošas šo piektdien, 8. janvārī Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā.

16.00 Adorācija

16.40 Svētā Mise

Pēc Svētās Mises svētības ar svētā Jāņa Pāvila II relikvijām.

2016.05.01
Aicinām uz studijām maģistratūrā!

Rīgas Augstākais Reliģijas institūts aicina pieteikties studijām Maģistratūrā pedagoģijas un pastorālā konsultanta programmās.  Uzņemšanas pārrunas notiks 29. janvārī plkst. 15.00 RARZI biroja telpās Klostera ielā 4.

Būsim priecīgi jūs redzēt mūsu augstskolā!

Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2015./2016. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētās studiju programmās:

Augstākā līmeņa studijas

Aicinām reflektantus ar bakalaura grādu reliģijā/teoloģijā vai arī reflektantus ar bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, kuri ir apguvuši Katoliskās teoloģijas pamatkursus 20 krp apjomā studēt  profesionālajās maģistra programmās:

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 900,00 € gadā (90,00 € mēnesī)
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 900,00 € gadā, (90,00 € mēnesī)

MŪŽIZGLĪTĪBA

  • Klausītājiem un viesstudentiem iespēja apmeklēt izvēlētos studiju kursus no aktuālā institūta lekciju saraksta

.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties  skat. uzņemšanas noteikumus

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2016. gada 8. līdz 28. janvārim

Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3. stāvā RARZI biroja darba laikā

O.- C. no 9.00 līdz 15.00 un P., S. no 9.00 līdz 16.30.

Iestājpārrunas 2016. gada 29. janvārī pl. 15.00

Studijas maģistra programmās sāksies 2016. gada 5. februārī

 

 
2 lapa no 2
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.