aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(39)  2021(1)  
2018.26.12
Ziemassvētkos apsveikums!

2018.19.12
Adventa pasākums RARZI 15.decembrī

Gads  tuvojas izskaņai un cilvēki atkal ieiet “gaidīšanas režīmā”. Katrs gaida atnākam ko sev ilgotu un nepieciešamu – pasaulē gaida veselību, turību, jaunas iespējas izglītībā vai personiskajā dzīvē, bet Baznīcā gaida atnākam Gaismu – To, kurš par sevi sacījis: “jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta” ( 3,  17).

Baznīcas bērni savu Atnācēju, kurš, atstājis Tēva starojošo godību, tērpsies trauslajā, iznīcīgajā cilvēka miesā, lai būtu kopā ar mums visā, izņemot grēku, gaida kopā. Svinot Euharistiju, Izlīgšanas sakramentu, norimstot klusumā, ienirstot savas būtnes dziļumos lūgšanās un sadraudzībā.

Arī abi “dvīņubrāļi” - Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) 15.decembrī pulcēja studentus, docētājus un absolventus uz gadskārtējo Adventa lūgšanu un sadraudzības dienu Rīgas Sv. Terēzes draudzes mājā. To ievadīja Svētā Mise sv.Terēzes baznīcā, kuru celebrēja V.E. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, bet par liturģijas muzikālo skanējumu rūpējās soliste Anete Viļuma kopā ar RARZI un RTI kopkori Amandas Vingres vadībā.

Savā uzrunā arhibīskaps vispirms pievērsa uzmanību sanākušo nelielajam skaitam, norādot, ka visu izšķir kvalitāte, ne kvantitāte - arī Jēzum bija maz mācekļu, un atrašanās šajā RARZI kopībā norāda uz vēlmi šo kvalitāti paaugstināt.

Nākamais arhibīskapa domu pavediens piesaistīja klausītāju uzmanību orācijas vārdiem pēc “Kyrie”, kuri norāda uz Dieva žēlastību, grēka tumsu un tās pretstatu gaismai, kā arī saucēja balsij, kas aicina darīt līdzenus Kunga ceļus. Kādā veidā kļūt par gaismas bērniem un līdzināt Kunga ceļu? Ir fiziskā tumsa, kura Svētajos Rakstos ir citas, bīstamākas – grēka tumsas un garīga akluma simbols. Dažos vārdos arhibīskaps  raksturoja pašreizējo mūsdienu Eiropas civilizācijas stāvokli – tā ir tumsā, nezina, kā dzīvot, pēc kādiem principiem vadīties. Tajā nav izpratnes par cilvēka identitāti - kas ir vīrietis, sieviete, kas ir ģimene, tēvišķība? Tai nav gaismas pat par to, kad sākas cilvēks - šodienas sabiedrībai grūti pieņemt cilvēka un viņa misijas iesākumu no ieņemšanas brīža. No arhibīskapa teiktā dzimst secinājums, ka atrisinājums ir ieiešana gaismā, “ietērpšanās” Kristū, kurš pats ir Gaisma. Viņš šo pāreju raksturoja ar grieķu vārdu  “metanoia”, kas nozīmē ceļa virziena, atskaites punkta maiņa un izpratni par cilvēka sūtību, Dieva doto misiju šajā pasaulē. Tā ir tā ieiešana gaismā, lai sagatavotu Kungam ceļu. Lai nestu gaismu, arhibīskaps norādīja uz diviem nepieciešamiem momentiem - dzīvas ticības pieredzi un zināšanām, kas ļauj izprast cilvēku un viņa uzdevumu Dieva atklāsmes gaismā. Nedaudz viņš skāra arī mūsdienās sāpīgu tēmu – daudzi cilvēki paliek vieni, skatot to katoliskajā Baznīcā pieņemtā aicinājumu sadalījuma kontekstā. Cilvēks neizvēlas vai nevar izvēlēties ne laulību, ne konsekrēto dzīvi, ne priesterību -kāpēc tā notiek un vai dzīve tāpēc neizdevusies? Šīs tēmas skārums netieši norāda gan uz striktu iedalījumu nespēju paredzēt dažādos Dieva ceļus un dzīves situācijas, kā arī uz pasaulē valdošo tumsu – labklājības civilizācijā ir zudusi apjēga par ģimenes, dzīves – “viens priekš otra” vērtību. Bērns, vēlāk jaunietis tiek virzīts tikai uz panākumu gūšanu par katru cenu, savas karjeras sasniegumiem, bet netiek mācīts BŪT, dzīvot ģimenē, iet visas savu dzīves ceļu kopā ar otru cilvēku…un paliek viens. Savas uzrunas noslēgumā arhibīskaps pievērsās dienas pirmajam lasījumam par pravieti Eliju, kura vārdi liesmoja kā lāpa (Sīr 48, 1-4.9-11). Šodien ir nepieciešami tie, kuru vārdi un darbi ir Mīlestības Gara uguns aizdedzināti un liesmo kā lāpa, lai saceltu nemieru mūsdienu politkorektajā, tolerantajā sabiedrībā un iesāktu atgriešanos gaismā.

Pēc Svētās Mises RARZI Adventa sadraudzības dalībniekiem bija iespēja baudīt kopīgu maltīti, klausīties un kopā dziedāt Adventa dziesmas, kuras spēlēja un dziedāja RARZI absolvents Edgars Svētiņš ar dzīvesbiedri, kā arī ieklausīties indonēziešu izcelsmes verbistu tēva Fransesko Kapu pārdomās par Adventu. Tās savā veidā turpināja arhibīskapa sākto domu pavedienu, savienojot Kristus pirmo nākšanu ar  Parūzijas[1] gaidām. Tēvs Fransesko norādīja uz Adventu kā laiku, kad cilvēks var atbrīvoties no apsēstības ar apkārtējo steigu, būt nomodā cerības gaismā, uzticoties Rakstos atklātajiem Dieva apsolījumiem.

Vēl noslēguma lūgšana un īsais, siltas un piepildītas kopā būšanas laiks ir beidzies, kļūstot par ceļa maizi nākamajām dienām, kurās katrs mīlestības Gaismu saņēmušais pats spēs kļūt par gaismu un maizi kādam citam.

Stella Jurgena,

RARZI absolvente

 


[1] Kristus otrā atnākšana laiku beigās. Aut. piez.

2018.12.12
Arhibīskaps dalās atziņās par Bīskapu sinodē par jauniešiem piedzīvoto


 

Atrodot elektroniskajā pastkastē savas “Alma mater” - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta  (RARZI) - aicinājumu uz Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča atklāto lekciju par jauniešiem veltīto sinodi Romā, prātā nāca Kristus vārdi no Lūkas evaņģēlija, kurā Kungs pielīdzina sevi vistai, kura grib sapulcināt savus cālīšus zem siltā spārna (skat. Lk 13, 34.) Arī institūts savu saimi – esošos un bijušos studentus, docētājus, kā arī interesentus - bieži pulcē zem sava spārna gan svētku, gan izglītojošos pasākumos, lai tie saņemtu kopības gara siltumu, gūtu zināšanu gaismu un Dieva tuvuma apziņu.

Kaut šī tikšanās bija izziņota kā lekcija, vakars izvērtās par domu un atziņu bagātu “cālēnu” - RARZI docētāju, esošo un bijušo augstskolas absolventu kopības svētkiem ar savu arhibīskapu, ar viņa kā sinodes dalībnieka stāstījuma “aci” ielūkojoties šī saieta norisēs un lēmumu tapšanas gaitā.

Vakaru ievadīja arhibīskapa svinētā Svētā Mise Svētā Franciska baznīcā, kur savā uzrunā viņš pievērsa klausītāju uzmanību dienas svētā – 4.gs. dzīvojušā Milānas bīskapa Ambrozija - personībai. Viņu pazīst kā svētā Augustīna skolotāju, himnu autoru, izcilu daiļrunātāju, liturģijas izveidotāju un izglītotu advokātu, kurš, kā atklāja arhibīskaps, bīskapa amatam izvēlēts ar bērna muti, kad Milānas tauta nespējusi atrast mirušajam bīskapam pēcteci. Kā ļoti būtisku Ambrozija personības iezīmi arhibīskaps minēja drosmi – svētais bīskaps, aizstāvot patiesību, nebaidījies nostāties arī pret pašu imperatoru. Tātad šī drosme izauga no mīlestības pret patiesību, un arhibīskaps norādīja uz mūsu pienākumu, kā arī ļoti lielo atbildību, sacīt līdzcilvēkam un sabiedrībai patiesību, atsaucoties uz pravieša Ecehiēla vārdiem, kur sacīts: “Kad tu viņu nebūsi pamācījis, viņš nomirs savos grēkos. Viņa taisnību, ko tas darījis, vairs nepieminēs. Bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas.”(sal. Ez 3, 20)

Arhibīskapa uzruna patiesības kontekstā izgaismoja ļoti būtisku mūsdienu cilvēku, arī kristiešu problēmu – bailes teikt patiesību. Bailes no šīs pasaules varenajiem, to izstrādātiem lojalitātes un tolerances noteikumiem, kas dažkārt nesaskan pat ar valsts likumiem un apdraud ne tikai līdzcilvēka garīgo satvaru, bet arī veselību un pat dzīvību. Rodas jautājums – kā ar kailu drosmi aizstāvēt savu tuvāko, aizstāvēt patiesību? Taču Ambrozija personība sniedz arī sava veida atbildi – šis vīrs bija ieguvis ļoti labu izglītību un savas jurista prasmes lika lietā, lai kalpotu Patiesībai.

Pēc Svētās Mises Rīgas Garīgā semināra vecajā kapelā arhibīskaps ar dzīvu un aizraujošu stāstījumu ievadīja lekcijas dažādos apmeklētājus Romā notikušās sinodes gaisotnē, vienlaicīgi runājot par būtiskajām tēmām, kas tika apspriestas sanāksmē. Saistošā un interesantā veidā arhibīskaps izveda klausītājus caur sinodes darba dokumenta “Instrumentum laboris” trijām daļām, kā arī pievērsa klausītāju uzmanību būtiskajām niansēm, kas tika iestrādātas gala dokumenta variantā. Viņš sniedza nelielu ieskatu sinodes darba kārtībā, bīskapu un citu delegātu – konsekrēto un laju – iespējām izteikties, iesniegt priekšlikumus, kā arī darba teksta tapšanas procesā. Darba dokumenta “Instrumentum laboris” trīsdaļīgajā uzbūvē ietvertas mūsdienu jauniešu problēmu saknes un iespējamie risinājumi.

Arhibīskaps pievērsa uzmanību darba dokumentā teiktajam par mūsdienu jauniešu problēmu iepazīšanu, vērojot un analizējot realitāti, kur īpaši spilgti iezīmējas jauniešu nespēja pieņemt lēmumus. Jaunietis vēlas atstāt visas durvis un visas mūsdienās daudzās iespējas vaļā, līdz ar ko nespēj izvēlēties laulību vai citu dzīves kārtu, profesiju utt. Vai šī problēma attiecas tikai uz jauniešiem, un kādi ir tās cēloņi? Iespējams, ka tās ir arī bailes no ilgtermiņa lēmumiem, jo tie sevī slēpj neziņu, neuzticēšanos labam iznākumam. Pieaugušie pat ar samērā lielu dzīves pieredzi dažkārt klusībā atzīst, ka dzīvo bailēs no izšķirošiem lēmumiem un cenšas no tiem izvairīties. Sinodes tēvu redzes lokā bijusi arī situācija ģimenēs Eiropā – tās ir nestabilas, izjūk, tajās dominē mātes figūra. Atskaites punkts ir māte, bet vai šī figūra vienmēr ir labestīga un spēj līdzēt dzīves ceļa izvēlē? Kur ir vīrietis, tēvs, ģimenes svētnīcas augstais priesteris? Šobrīd sekulārās sabiedrības ideoloģiju ietvaros vīrietis tiek demonizēts, parādīts kā varmāka, sieviešu apspiedējs, vīrietis – vīrs un  tēvs, kurš mīl savu sievu, rūpējas par savu ģimeni un to sargā, kā Kristus mīlējis Savu draudzi (Ef 5, 25-26)”, paliek dziļā apslēptībā. Abi dzimumi tiek nostādīti viens pret otru, un to sieviešu, arī vīriešu viedoklis, kuru atmiņā mieles atstājusi tieši sieviešu varmācība, netiek sadzirdētas.

Izmantojot sinodes dalībniekiem dotās iespējas uzrunāt sapulci, arhibīskaps pievērsies tieši šai sāpīgajai tēmai - darba dokumenta 12. punktā ietvertajam tekstam par tēva lomu ģimenē - un iesniedzis priekšlikumu, lai tas tiku iestrādāts gala dokumentā, parādot vīrieša, tēva atbildību par ģimenes ticības dzīvi, bērnu audzināšanu ticībā un pienākumu aizstāvēt ģimeni ne tikai pret fizisku uzbrukumu, bet arī  postošām ideoloģijām un garīgiem uzbrukumiem. Sinode atturējusies pieņemt priekšlikumu pilnībā, gala dokumentā atvēlot tēvam tikai pienākumu līdz ar māti audzināt bērnus ticībā, kas nozīmē, ka pārprastais feminisms ir laidis ļoti dziļas saknes un ir kļuvis par agresīvu uzbrucēju, no kura bīstas pat garīgās kārtas pārstāvji. Rodas jautājums – vai piekāpība ir nepieciešama un kur tā novedīs? Vai tas ir drosmes trūkums un padošanās?

Ģimene ne vienmēr spēj līdzēt jaunietim atpazīt savu aicinājumu un dzīves uzdevumu, dažkārt tā var pat kavēt, tādēļ Sinodes tēvi lielu uzmanību pievērsuši jauniešu garīgās pavadības jautājumiem. Vārdi “aicinājuma atpazīšana” dažkārt izraisa neizpratni un pat bailes. Taču, arhibīskapa vārdiem, cilvēka universālais pamataicinājums ir mīlestība, un tā piepildīšanai doti visdažādākie ceļi. Atpazīšana ietver cilvēkam Dieva doto spēju  “komplekta” izzināšanu, kā arī viņa sirds dziļākās ilgas, un no atpazīšanas izriet loģisks secinājums – jādodas ceļā, lai piepildītu savas dzīves mīlestības uzdevumu pret sevi, otru, caur viņu pret citiem cilvēkiem un Dievu. Arī šis moments tālu pārsniedz jauniešu dzīves sfēru - garīgā vadība cilvēkam nepieciešama visu dzīvi, jo, iespējams, kāds tādējādi spēs atrast to vietu un uzdevumu, ko Dievs viņam paredzējis, jo Kungam ir ne mazums vēl darbā saucamu vienpadsmitās stundas strādnieku (skat. Mt 20, 6). Arī pats arhibīskaps atzina, ka viņa acis ilgi bijušas “aizturētas”, līdz viņš atpazinis savu aicinājumu, un šajā procesā nozīmīga loma bijusi garīgtēvam.

Jāpiebilst, ka darba dokuments “Instrumentum laboris“ Sinodes gaitā tika pilnveidots un attīstīts no sterila, “pareiza” dokumenta uzmetuma, kam visai pamatoti tika pārmests atsauču trūkumus uz Svētajiem Rakstiem, Euharistijas nozīmes un Svētā Gara darbības nepieminēšana, par dzīviem vārdiem, kas aicina ceļā uz jauniem Vasarsvētkiem. Sinodes darba gaitā par dokumenta garīgo asi kļuva Jēzus ceļā uz Emausu (sk Lk 24), kur Viņš atver mācekļu acis, laužot maizi, un viņi dodas ceļā, lai atgrieztos Jeruzalemē un saņemtu Gara spēka apģērbu.

Vai mūsdienu sekularizētajā pasaulē tie nav tikai skaisti vārdi un vai nav iesākusies cīņa ar vējdzirnavām? Sinodes tēvi pat sekularizācijas faktā tomēr saskatījuši pozitīvu momentu – piederību Baznīcai vairs nenosaka dzimtās kultūras konteksts, bet jau apzināts lēmums, kas ir pirmais solis ceļā uz jauniem Vasarsvētkiem. Ja kāds izvēlējies būt Baznīcā, viņš jau ir uzsācis mīlestības ceļojumu kopā ar Kungu.


Stella Jurgena,
RARZi absolvente

Audio fails, iespēja noklausīties visu lekciju.

2018.07.12
RARZI /RTI Adventa lūgšanu un sadraudzības diena

2018.04.12
Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča lekcija par gūto pieredzi jauniešiem veltītajā Bīskapu sinodes XV asamblejā Romā

Piektdien, 7. decembrī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā viesosies arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, lai dalītos pārdomās par oktobrī notikušo Bīskapu sinodes asambleju, kas bija veltīta jauniešiem - “Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana”.

Pasākums notiks Katoļu ielā 16, Vecajā kapelā pl. 17.30-19.00.

Pirms lekcijas Sv. Franciska baznīcā arhibīskaps vadīs Svēto Misi, kas sāksies pl.16.30

Aicinām visus studentus, docētājus un visus, kam rūp jauniešu līdzdalība katoliskajā Baznīcā.

Žanete Narkēviča

 

P.S: Ar sinodes pieņemto dokumentu  Instrumentum Laboris varat iepazīties Vatikāna

mājaslapā:

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_en.html

 

2018.23.11
Seminārs vecākiem un skolotājiem

2018.07.11
Semināra katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 8” atskaņas

 

Skolēnu brīvdienu nedēļas nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji no visiem  Latvijas reģioniem pulcējās kārtējā seminārā “Garīgais Impulss 8”.

Šogad seminārā tika akcentēta katehēzes un kristīgās mācības loma Baznīcas evaņģelizācijas misijā un katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personības īpašā nozīme ikvienā katehēzes procesa posmā. Tieši viņa cilvēciskās un kristietim raksturīgās īpašības aktualizē skolēnu zināšanas un padara tās dzīvas.  (Vispārējais Katehēzes Direktorijs 156)

Īpaša dāvana katehētiem bija Iestiprināšanas Sakramenta mācību programma, kura izraisīja dzīvas debates par tās pielietošanas nozīmīgumu, iespējām un izaicinājumiem. Apzinoties gan grūtības, gan izaicinājumus konkrētās draudzēs, tomēr vienprātīgs bija atzinums – Iestiprināšanas Sakramenta programma pamatīgi padziļina Iestiprināšanas Sakramenta nozīmes izpratni un ir nopietns solis efektīvas, sistēmiskas un pēctecīgas katehēzes īstenošanas virzienā.

RARZI docētājas Ingrīda Trups-Kalne un māsa Sofija demonstrēja kompetenču pieejas principu integrēšanas iespējas konkrētās Iestiprināšanas Sakramenta mācību programmas tēmās, par ko liela pateicība no dalībnieku puses: “Ingrīdas un māsas Sofijas kopdarbs mērķtiecīgs, jēgpilns, strukturēts, vadīts pamīšus un papildinot vienai otru. Labi savienojams gan valsts skolās, gan draudzēs”.

Dalībnieku pateicības vārdi arī priesterim Andrim Ševelim MIC par izcilajām un noderīgajām lekcijām, par iedrošinājumu un uzmundrinājumu “iet dziļumā”.

Īpašais paldies semināra uzticamajam līdzgaitniekam priesterim Aleksandram Stepanovam par garīgo stiprinājumu turpmākajam darbam un kalpošanai ikdienā.

Šoreiz seminārs mājvietu rada Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta un Latvijas Starpdiecēžu garīgā semināra telpās, par ko pateicība to vadītājiem Žanetei Narkēvičai un priesterim Imantam Medveckim MIC.

Semināra dalībnieki ļoti augsti novērtēja šo iespēju būt reizē gan ļoti akadēmiskā, gan dziļi garīgā un mājīgā vidē.

Pozitīvas emocijas, jauna pieredze un iepazīšanās, pārrunas, labvēlīga gaisotne, garīgs stiprinājums, uzmundrinājums, zināšanu dziļums – tā semināra dalībnieki raksturoja šo, nu jau astoto semināru “Garīgais Impulss”.

Semināru noslēdza dalībnieku pateicība par iestiprināšanas Sakramenta programmu,  vēlējumi turpināt iesākto un kopīgi sekmēt Iestiprināšanas Sakramenta programmas iedzīvināšanu katehēzes procesā.

Semināra “Garīgais Impulss” organizatore Lolita Ērgle

 

Pasākumu atbalstīja 

un Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija

 

Foto mirkļi no seminārā “Garīgais Impulss 8”:2018.05.11
Informācija par Katehēzes mācību komplektu "Mana Pirmā Svētā Komūnija - katehēze Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta pieņemšanai".

Šī gada septembrī mācību komplekta "Mana Pirmā Svētā Komūnija - katehēze Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta pieņemšanai" mācību grāmata piedzīvoja atkārtotu metienu. Mācību grāmatu var iegādāties Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) bibliotēkā.

Mācību komplekta Darba burtnīca gan ekoloģisku, gan finansiālu apsvērumu dēļ netika atkārtoti izdota, bet tā ir pieejama RARZI Katehēzes centra mājaslapā elektroniskā veidā, nospiežot uz saiti

Iestiprināšanas Sakramenta mācību programma arī ir pieejama RARZI Katehēzes centra mājaslapā, nospiežot uz saiti

Lai svētīgs, ražens un radošs mācību gads!

 

2018.24.10
Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, un tāpēc kā RARZI kapelāns es gribētu, lai visas RARZI Mises, kas tiks svinētas novembrī, tiktu upurētas mirušajiem RARZI studentiem, darbiniekiem, RARZI studentu, absolventu un darbinieku tuviniekiem, kas  ir aizgājuši mūžībā.

Lai to īstenotu, piedāvāju svinēt RARZI Svētā Mises novembrī par šādiem nodomiem:

2. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par mirušajiem RARZI docētājiem, studentiem, absolventiem un darbiniekiem.

9. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu un mūžizglītības studentu mirušajiem tuviniekiem.

16. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu otro, trešo un ceturto kursu studentu mirušajiem tuviniekiem. Svētā Mise būs latīņu valodā.

23. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem tuviniekiem.

30. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI absolventu mirušajiem tuviniekiem.

 

Lūgšana par mirušajiem

V. Kungs, nepiemini manus grēkus.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Kungs, mans Dievs, vadi manas gaitas tava vaiga priekšā.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

 

Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Tēvs mūsu ...

V. No elles vārtiem

R. Atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

 

V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

R. Un mans sauciens lai nonāk pie tevis.

V. Kungs lai ir ar jums.

R. Un ar tavu garu.

Lūgsimies: Kungs, mēs tevi lūdzam,

atbrīvo tava kalpa N. (tavas kalpones N.) dvēseli

no visām grēka važām,

lai kopā ar taviem svētajiem un izraudzītajiem

tā atmodināta atspirgtu augšāmcelšanās godībā.

R. Āmen

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs.

R. Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

V. Lai viņu dvēseles un visu mirušo ticīgo dvēseles ar Dieva žēlsirdību atdusas mierā.

R. Āmen.

 

 

2018.22.10
Bakalaura darbu aizstāvēšana

Ceturtdien 25. oktobrī  no pl. 9.00 Katoļu ielā 16 RARZI 5. auditorijā notiks akadēmiskās humanitāro zinātņu bakalaura programmas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana. Aicināti piedalīties visi interesenti.

 

2018.19.10
Bezmaksas apmācības brīvprātīgajiem aprūpei mājās bērniem ar invaliditāti

Apmācību semināros brīvprātīgajiem tiks sniegtas pamatzināšanas, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un nepieciešama papildus palīdzība.

5., 12., 20. un 26.novembrī no plkst.17.30

Rīgā, Klostera ielā 5

Semināru tēmas:

  • Par sociālās aprūpes pamatprincipiem un palīdzību
  • Mākslas terapijas iespējas invalīdu aprūpē
  • Par saskarsmi un komunikāciju ar ģimeni, kurā ir bērns ar invaliditāti.
  • Ergoterapeita ieteikumus bērnu ar invaliditāti aprūpē.

Mūsu lektori – Inese Lietaviete (Mg.Psych. klīniskais psihologs, kognitīvi – biheiviorālai terapeits), Vineta Preisa (Mg.paed.sociālais pedagogs), Agnese Kārkliņa (ergoterapeits), Jolanta Lasmane (Mg.veselības aprūpē, mākslas terapeits).

Apmācības ir bezmaksas.

Uzziņas un pieteikšanās līdz 2.novembrim e-pastā info@caritas.lv vai pa tālr.29448456

Vietu skaits ir ierobežots!

Dalībnieki saņems sertifikātus par dalību semināros.

Projektu finansiāli atbalsta RD Labklājības departaments 

 

 

2018.12.10
Rožukroņa lūgšana oktobrī!

Kā Jūs visi zināt, oktobris īpašā veidā ir veltīts Rožukroņa lūgšanai. Mēs esam aicināti gan lūgties vienatnē gan kopā draudzē vai kopienā. Pārdomājot Rožukroņa nozīmi, redzot kādus augļus šī lūgšana nes dzīvē, un saņemot garīgu atbalstu no mūsu kapelāna pr. Alberto, aicinu Jūs visus ņemt dalību mūsu institūta kopīgā Rožukroņa lūgšanā.

Visa mēneša garumā Jūs varat izvēlēties kādu vienu vai vairākas dienas, un šajā dienā lūgties vienu Rožukroņa daļu mūsu augstskolas nodomā. Vēlamies, lai Jūs katrs ieliktu daļu no sevis, tāpēc Jūs paši varat noformulēt nodomu, tas varētu būt par studijām, vai Jūsu kursa vajadzībās, par mācību procesu, par saviem kursabiedriem, par docētājiem, par mūsu institūta finansiālo labklājību, vadību utml.

Duc in altum ir mūsu institūta moto. Dosimies dziļumā, mūsu sirds dziļumos, ieklausīsimies mūsu sirds ilgās, atvērsim savas sirdis aicinājumiem un savas lūpas lūgšanas vārdiem, lai mūsu institūts varētu pastāvēt kā viena liela ģimene, kurā mēs redzam citu vajadzības; un lai Rožukroņa noslēpumi vieno mūs ar Kristu  un palīdz pieaugt ticībā, mīlestībā un cerībā ceļā uz svētumu.

Kā arī aicinām Jūs uz rožukroņa lūgšanu katru oktobra piektdienu pirms RARZI Svētā Mises Sv. Franciska baznīcā pl. 16.00, Svētās Mises sāksies  pl.16.30

2018.12.10
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 8”

Katehēze un kristīgā mācība Baznīcas Evaņģelizācijas misijā

“Lūk, sējējs izgāja sēt” (Mk 4,3)

Katehēzes un kristīgās mācības metodoloģijas mērķis ir audzināšana ticībā. Baznīcai nav kāda sava, īpaša metode – saistībā ar dievišķo pedagoģiju tā izvēlas sava laikmeta metodes un izmanto pedagoģijas zinātnes un komunikācijas zinātnes atziņas.  Metodes, kas nav pretrunā Evaņģēlijam, tā pieņem un liek lietā (sal. Vispārējais katehēzes direktorijs, 148). Tāpēc seminārs ir paredzēts Kompetenču pieejas principu integrēšanas iespējām katehēzes un kristīgās mācības nodarbībās, kas sekmēs bērnu un pusaudžu dziļāku izpratni par Katoliskās (kristīgās) baznīcās mācību un tās principu īstenošanu savā dzīvē.

Tomēr neviena metode nevar aizstāt katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personisko darbu un piemēru. Līdz ar to seminārā veltīsim laiku katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personības izaugsmei.

Seminārā tiks prezentēta RARZI Katehēzes metodiskā centra izstrādātā Iestiprināšanas Sakramenta katehēzes mācību programma: programmas veidošanas un izmantošanas pamatprincipi.

 

Semināra mērķis: Iepazīstināt katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar kompetenču pieejas principu praktisku pielietojumu katehēzes nodarbībās un kristīgās mācības stundās, kā arī vingrināties šo principu integrēšanā, veidojot katehēzes/kristīgās mācības nodarbības plānu.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.

Semināra norises laiks: 26.10.plkst.15.00 – 27.10.plkst.17.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.

Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas); Klostera iela 17/19 (Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas).

Pieteikšanās semināram līdz 19.10.2018. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.

 

Semināra programma

26.10. Piektdiena

14.30-15.00 Reģistrācija.

15.00-16.30 “Nebīsties!” Lk 1, 30 (Kā pārvarēt savas bailes un pieņemt izaicinājumus mūsu ikdienas dzīvē.) pr. Andris Ševels

16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.

17.30-18.00 Vakariņas.

18.15 – 19.45 Iestiprināšanas sakramenta mācību programmas prezentācija. Žanete Narkēviča, Lolita Ērgle, Jānis Meļņikovs.

20.00 Došanās uz naktsmājām.

 

27.10. Sestdiena

8.15- 8.45 Brokastis

9.00-10.30 Kompetenču pieejas principu integrēšana katehēzes un kristīgās mācības nodarbībās. Ingrīda Trups-Kalne projekta Kompetenču pieeja mācību saturā satura izstrādes eksperte (sociāli pilsoniskā joma).

10.45-12.15 Kompetenču pieejas principu praktisks pielietojums katehēzes nodarbībās un kristīgās mācības stundās. Irēna Ošmjanska (m. Sofija). Praktiska nodarbība.

12.30 -13.00 Pusdienas.

13.00-14.30 “Pastorālā atgriešanās” pāvesta Franciska mācībā. (Ko darīt, lai mūsdienu cilvēks atgrieztos pie savām saknēm, atgrieztos Baznīcā?) pr. Andris Ševels

15.00- 16.30 Uzruna, svētība un stiprinājums jaunajam mācību gadam. Pr. Aleksandrs Stepanovs

16.30-17.00 Vakariņas. Došanās mājup.

 

Pasākumu atbalsta

 

2018.11.10
Prelatūrai Opus Dei 90. gadskārta

 

2018.03.10
Noslēdzies vizuālās māksla konkurss “Sirds runā uz sirdi”

Ar izstādi Rīgas Katoļu ģimnāzijā 28.09. noslēdzās vizuālās māksla konkurss “Sirds runā uz sirdi”, kas bija veltīts pāvesta Franciska vizītei Latvijā.

Konkursa dalībnieku labākie darbi tika apkopoti albumā, kas tika uzdāvināts pāvestam Franciskam vizītes laikā, kā arī eksponēti izstādē Rīgas Katoļu ģimnāzijā. Zīmējumu albumu bagātināja Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēnu Aigara Matuļa, Raivo Rubeņa, Oskara Lepina, Roja Ralfa Bidzāna un Madaras Ločmeles esejas.

Kopumā konkursam tika iesūtīti vairāk nekā simts darbi no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Aglonas, Ludzas, Krāslavas, Viļāniem, Jelgavas, Dobeles, Šķilbēnu pagasta, Maltas, Suntažiem, Madonas, Daugavpils, Rēzeknes, Līvānu novada. Konkursā piedalījās arī Maskavas Krasnopresņenskajas bērnu mākslas skola. Sirsnīgi pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un radošo ieguldījumu.

Konkursa žūrijas īpašo atzinību izpelnījās Dagnes Tučes no Maltas darbs “Dāvāsim viens otram siltumu”. 3. vietu konkursā ieguva Beatrises Silavas no Līvānu novada darbs “Sajust aicinājumu”. 2. vietu ieguva Marks Tučs no Maltas par darbu “Manas ģimenes svētdiena”.

1. vietu konkursā ieguva kopdarbs “Pāvesta Franciska bērnība, kura autores ir
Gabriela Lukaševica, Anna Marija Ozola un Dace Jansone no Jelgavas.

Izstāde Rīgas Katoļu ģimnāzijā Ojāra Vācieša ielā būs aplūkojam līdz 15.11.2018.

Šeit varēs aplūkot konkursa labāko darbu albumu.

Laureātiem, kuri nevarēja ierasties konkursa noslēguma pasākumā, lūgums sazināties ar konkursa koordinatori Lolitu Ērgli (+37129527064), lai varētu saņemt piemiņas balvas.

2018.28.09
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga - RARZI aizbildnes svētki

2018.27.09
Psiholoģijas un teoloģijas dialogs – atvērtā diskusijā

Jau sesto gadu pēc kārtas, no 5. līdz 13. oktobrim, visā Latvijā norisināsies Psiholoģijas dienas, kuru ietvaros šogad to organizēšanā aktīvi ir iesaistījies arī Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds”, rīkojot atvērtu diskusiju par psiholoģijas un teoloģijas krustpunktiem, kuru centrā ir cilvēks – kā persona.

Starpdisciplināra ekspertu paneļdiskusija "Dvēseles dziedināšana: psiholoģijas un teoloģijas dialogs" ir paredzēta ne vien nozares profesionāļiem, bet arī ikvienam interesentam.

Paneļdiskusijā piedalīsies psiholoģijas un teoloģijas jomu profesionāļi praktiķi (psihiatrs un mācītājs Uldis Jumejs, psihoterapeits un mācītājs Māris Ķirsons, teoloģe un garīgā līdzgaitniece m. Sofija - Irēna Ošmjanska, teologs un psihoterapeits Gatis Līdums, psiholoģe un psihoterapeite Inta Poudžiunas, psiholoģe un garīgā līdzgaitniece m. Inese Ieva Lietaviete, kā arī ārsts un kapelāns Juris Meijers. Diskusiju vadīs jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs.

Starpnozaru profesionāļi diskutēs par psiholoģijas un garīguma saskares punktiem, sniedzot atbalstu cilvēkiem krīzes situācijās, personības  izaugsmē, dzīves filozofijas meklējumos, traumu pārstrādē, kā arī citos eksistenciālos jautājumos. Meklēsim atbildes, kur un vai pastāv psiholoģijas un teoloģijas kompetenču robežas un kā tās palīdz cilvēkam sava patiesā “es” meklējumos.

Diskusijas mērķis ir vērst uzmanību sabiedrības un plaša profila profesionāļu izglītošanā antropoloģijas, teoloģijas un psiholoģijas jomā, ar iespēju pilnīgāk īstenot savu profesionālo aicinājumu.

Diskusijas norises vieta: Katoļu iela 16

Diskusijas laiks: 10. oktobris plkst. 18:00-20:00.

Pieteikšanās: Spied uz saiti.
rarzi@rarzi.lv tālrunis: +371 29524484 līdz 7. oktobrim

Ieeja brīva

Paneļdiskusijas organizatoru komanda

2018.21.09
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Sirds runā uz sirdi”

 

Vizuālā mākslas konkursa labāko darbu izstādes atklāšana un piemiņas balvu pasniegšana dalībniekiem notiks 2018. gada 28. septembrī plkst.14.00-15.30 Rīgas Katoļu ģimnāzijā,

Ojāra Vācieša ielā 6.

Laipni aicināti!

2018.05.09
Kļūsti par brīvprātīgo MENTORU bērnu nama bērniem!

2018.05.09
Māra Viktorija Zilgalve mūsu atmiņās

Māra Viktorija Zilgalve (11.06.1960.- 3.09.2018.)

Māra Viktorija Zilgalve ilggadēja RARZI docētāja, asociētā profesore, mūzikas psiholoģe. 1985. gadā ar izcilību absolvējusi J. Vītola Latvijas Valsts konservatoriju, iegūstot mūzikas skolotāja un kora diriģenta kvalifikāciju. Studijas turpinājusi doktorantūrā, 1997. gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā aizstāvējusi promocijas darbu “Mūzikas estētiskās sapratnes veidošanās izziņas kontekstā”, iegūstot psiholoģijas doktora zinātnisko grādu. Studiju laikā stažējusies Ķelnes mūzikas augstskolā.

1987. -1993. gadā ir bijusi Rīgas Doma vēstures un arhitektūras nodaļas vadītāja un muzikoloģe. Māra Viktorija Zilgalve ir bijusi viena no Rīgas Katoļu ģimnāzijas dibinātājām, pirmā direktores vietniece mācību darbā, mūzikas skolotāja, strādājusi kā docētāja vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs – J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā (lektore, docente), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (Mūzikas fakultātes prodekāne, Izglītības maģistra studiju programmas pedagoģijā direktore), Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē (docente). Kopš 2001. gada Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir  Māras Viktorijas Zilgalves pamatdarba vieta. Profesore ir docējusi studiju kursus Mūzikas psiholoģija bakalaura programmā un Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā un pastorālajā darbā – maģistra programmās. Viņas lekcijas bija pārdomātas, ļoti labi sagatavotas un studentu augsti novērtētas. Profesore M. V. Zilgalve bija rūpīga, kompetenta un labvēlīga recenzente, kā arī studiju noslēguma darbu komisijas locekle.

Māra Viktorija… Viņas vārds izteica viņas būtību. Gaišs elegants tēls apvienots ar lielu profesionālu kompetenci, smalkjūtīga, bet arī prasīga. Ļoti laba kolēģe, uz kuru var paļauties, un prasmīga docētāja. Saņemot sēru vēsti, viena no studentēm teica: “Ļoti liels zaudējums tuviniekiem un visiem studentiem… Lieliska pasniedzēja!”

Taču Māras Viktorijas būtība vēl vairāk atklājās viņas divu gadu ilgajā – nebaidos lietot šo vārdu – klusajā pasijā… Ciešanas ļauj cilvēku iepazīt no jauna. Un mēs saņēmām ļoti spēcīgu dzīves liecību. Ārēji nekas nepauda iekšējās ciešanas, viņa par tām nerunāja, negaudās un nežēlojās. Viņas pēdējā piedalīšanās Institūta Padomes sēdē atstāja starojoša, dzīvespriecīga un mierpilna cilvēka iespaidu. Ar ticību un apbrīnojami stipru cerību viņa gāja uz priekšu, darot visu iespējamo – fiziski un garīgi, lai pēc iespējas drīzāk atgrieztos mūsu vidū. Augsti vērtēja lūgšanas par viņu, bet arī pati daudz lūdzās, kā viņa teica: “par visiem slimajiem cilvēkiem”. Par mums visiem… Nevar noliegt, ka tajā ir klātesošs upuris par brāļiem…

Aizejot tā…, Māra mums atstāj arī nopietnu novēlējumu – iet uz priekšu, bet arī dziļumā, un nedzīvot ticības virspusē…

Dziļa pateicība un gaišas, bet arī sāpju caurvītas atmiņas paliek mūsu sirdī, mīļā Māra! Tu mums ļoti pietrūksi!

Atvadīšanās no profesores Māras Viktorijas Zilgalves notiks 8. septembrī pl. 13.00 Svētā Alberta baznīcā, apbedīšana Svētā Miķeļa kapos.

RARZI kolektīva vārdā

Ingrīda Trups-Kalne, Baiba Brūdere

2018.27.08
IZGLĪTO SIRDI UN IZGLĪTO PRĀTU! PAPILDUZŅEMŠANA RARZI!

Vatikānā un Latvijas Republikā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI)

2018./2019. studiju gadā uzņem studentus

šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:

PAMATSTUDIJAS

  • Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (3 gadi 3 mēneši)

Augstākā līmeņa studijas

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (2 gadi 6 mēneši)
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši)*

MŪŽIZGLĪTĪBA

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (20 krp gada viena laikā kopā ar bakalaura programmu)
  • Klausītājiem un viesstudentiem ir iespējams apmeklēt studiju kursus, kas tiek docēti šajā studiju gadā

.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem

un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv, tuvāka informācija pa tel. 29745440

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās

līdz 6. septembrim

Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI sekretariāta darba laikā

(dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu rarzi@apollo.lv, rarzi@rarzi.lv iestājpārrunās uzrādot dokumentu oriģinālus)

Iestājpārrunas piektdien 2018. gada 7. septembrī

Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā no plkst. 15:00

Klausītāji tiek aicināti pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 6. septembrim

RARZI birojā, biroja darba laikā

 

*studiju programma tiks realizēta, ja pieteiksies vismaz 7 studenti

2018.08.08
Trešais „Psallite Sapienter” Baznīcas mūziķus ievada Trīs svēto dienu noslēpumā

Augusts atnācis nogurdinoši svelmains, bet tas nekavēja Baznīcas mūziķus, diriģentus un dziedātājus arī šogad pulcēties Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) rīkotajā 3. liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā “Psallite Sapienter”. Trijās dienās no 2. līdz 4. augustam tās dalībnieki tika ievadīti „Triduum Paschalis” jeb Trīs svēto dienu gudrības noslēpumā, kurš pirms 2000 gadiem Iemiesotā Vārda zemes dzīves noslēguma dienu notikumos šķietami bezprātīgā un skandalozā veidā izmainīja pasaules vēstures gaitu. Mūzikas akadēmijas dalībnieki iepazinās ar Trīs svēto dienu liturģijas teoloģiskajiem pamatiem, kā arī mūzikas tradīcijām un vēsturi, bet kopkora mēģinājumos apguva gan senos, gan mūsdienu komponistu radītos liturģiskos dziedājumus un to izpildīšanas tradīcijas.

Arī šogad vasaras akadēmiju savu klātbūtni pagodināja tās dalībnieku iemīļotais Romas Pontifikālā Sakrālās mūzikas institūta un Grācas Mūzikas un teātra universitātes pasniedzējs prof. Francs Karls Prasls (Austrija) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas prof. Ieva Rozenbaha, diriģente Laine Tabora. Bija arī iespēja baudīt svaigas vēsmas – pirmo reizi šajā Baznīcas mūziķu saietā savā dzīves pieredzē un zināšanās dalījās māsa Klāra PIJ, pr. Kārlis Miķelsons, kurš šobrīd studē liturģiku Svētā Anzelma Pontifikālajā Liturģijas institūtā Romā, kā arī Bernadete Eversa.

Triju dienu Baznīcas mūziķu saiets noslēdzās ar Svēto Misi 4. augustā, kuru svinēja pr. Modris Lācis, koncelebrējot priesteriem – RARZI un RTI pasniedzējiem. Liturģijas muzikālajā krāšņumā parādījās vasaras akadēmijas darba “pirmie augļi” - muzicēja vasaras akadēmijas dalībnieku kopkoris F.K.Prasla, L.Taboras un Rīgas Svētā Franciska draudzes kora diriģentes vadībā, izpildot gan senos gregoriskos dziedājumus, gan mūsdienu autoru darbus.

Homīliju Svētajā Misē sacīja pr. Andris Marija Jerumanis, kurš īpaši izcēla liturģiskās mūzikas saikni ar Dieva skaistuma atklāšanu. Adorēt Dieva skaistumu – šie pr. A. M. Jerumaņa vārdi atgādināja klausītājiem par liturģiskās mūzikas pamatuzdevumu - atklāt cilvēkiem liturģijas zīmēs, simbolos un mūzikas skaņās Dieva skaistumu un Bezgalīgā ienākšanas galīgajā, ierobežotajā cilvēku pasaulē noslēpumu.

Pēc Svētās Mises notika RARZI izdoto grāmatu - Svēto Rakstu ekseģēta, pr. Valdemara Hrostovska darba “Pentateihs – Mozus Tora” un kardināla Ž.Danjelū nelielās, bet saturā bagātās apceres “Kultūra, kuru nodeva savējie” atvēršana. Šie divu teologu darbi savdabīgā veidā atklāj šodienas cilvēka attieksmi un uzdevumus pret Trijās svētajās dienās dzimušo Eiropas kultūru. Pr. V. Hrostovska darbs izceļ kristietības dziļo saikni ar Veco Derību un palīdz saskatīt jau zināmajos notikumos jaunas dimensijas - Svēto Rakstu bezgalību, to mūžīgo jaunumu un iespējas tajos meklēt atbildes uz šodienas izaicinājumiem. Savukārt kardināls Ž. Danjelū uzdod katram reiz kristīgās Eiropas iemītniekam jautājumu – ko tu esi izdarījis ar savām, reiz Debesīs dēstītajām saknēm? Vai tu baro sava gara saknes ar Debesu rasu vai arī tās tiek mērktas mūsdienu patēriņa pseidokultūras netīrajā paltī? Kādai kultūrai tu piederi – mīlestības kultūrai, kura meklē mīlētā labumu, iziet pie otra rūpēs par viņu, vai arī patērē, cik spēj?

Izturīgākie akadēmijas noslēguma pasākuma dalībnieki piepildītās un bagātās dienas vakarā varēja izbaudīt sieviešu vokālā ansambļa “Schola Cantorum Vox Iubilantis”, vijolnieces Madaras Jauģietes un ērģelnieces Janas Zariņas koncertu “Klajuma narcise, ielejas lilija” Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Ansamblis izpilda senos gregoriskos dziedājumus, tā vadītāja ir L. Tabora, kura studējusi gregorisko mūziku Romā, bet šajā svētku reizē dziedātājas vadīja jau minētais prof. F.K. Prasls. Koncertā bija izvēlēti Jaunavai Marijai veltīti dziedājumi ar Dziesmu dziesmā sakņotiem tekstiem, tādējādi sakausējot vienā veselumā pārlaicīgo un laicīgo, atgādinot vienīgo cilvēka virsuzdevumu, kas to dara līdzīgu Dievam - “sirgt ar mīlestību” (sal. Dz dz 2,5) uz savu tuvāko, Kungu un Viņa radīto pasauli, jo tikai ar mīlestības acīm spējam adorēt Dievu Viņa radītajos cilvēkos, dabā un Viņa dāvātajos notikumos un skatīto pārvērst darbībā.

Liturģiskā mūzika un interese par to Latvijā sāk atdzimt – regulāri notiek ērģelnieku kursi, mūzikas darbnīcas Liepājas Sv. Dominika klosterī, kā arī jau par tradīciju kļuvusī Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotā vasaras liturģiskās mūzikas akadēmija “Psallite Sapienter”, top senās liturģiskās mūzikas tradīcijās rakstīti jaundarbi, kas vieš cerību, ka mūzikas darbnīcas, kursi un vasaras akadēmija reiz pārtaps par jaunu RARZI studiju programmu Baznīcas mūziķiem.

Stella Jurgena, foto: Liene Martuzāne

Publicēts no katolis.lv

2018.02.08
Mainīts Vizuālās mākslas konkursa “Sirds runā uz sirdi” darbu iesniegšanas laiks

Darbi ir jāiesniedz vai jānosūta līdz 15. septembrim. Labākie darbi tiks apkopoti un izveidots zīmējumu albums, kas tiks pasniegts pāvestam Franciskam viņa vizītes laikā kā dāvana no Latvijas bērniem un jauniešiem.

Konkursa apraksts

Anketa

2018.30.07
Vox Iubilantis koncerts

Gadu jaunais ansamblis Vox Iubilantis aicina uz koncertu vasaras vakarā. 4. augustā plkst. 20:00
Šajā reizē gregoriskais korālis skanēs profesora Franca Karla Prasla (Austrija) vadībā.2018.27.07
RARZI katehēze Aglonas bazilikas kriptā 14. augustā

KĀ IZDZĪVOT EVAŅĢĒLISKO PRIEKU IKDIENĀ

Šogad Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēze noritēs 14. augustā plkst. 15.00-16.00 pāvesta Franciska vizītes gaidās. Pāvesta pontifikāta raksturīgākā iezīme ir prieks, kura pamatā ir apziņa, ka Dievs mūs mīl. Prieks figurē tādos dokumentos kā “Evangelii gaudium”, “Amoris laetitia”, kā arī netieši – enciklikā “Laudato si’”.

Pāvests Francisks savu jauno apustulisko pamudinājumu "Gaudete et exsultate" (Priecājieties un līksmojiet) uzsāk tieši prieka garā. Dokumentā viņš apliecina, ka pilnības ceļš ir paredzēts katram cilvēkam.

Ar savu pieredzi kā ikdienā izdzīvot evaņģēlisko prieku  un iet pilnības ceļu liecinās RARZI studente un divu bērnu māmiņa Ramona Švede, LU vadošais pētnieks Fernandezs Manuels un jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs SJ.

Katehēzes gaitā prieks tiks pausts ne tikai vārdos, bet arī burvīgās flautas skaņā.

 

 
1 lapa no 2
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.