Studiju programmu akreditācija

E-pasts Drukāt PDF

RARZI īstenotā studiju virziena "Reliģija un teoloģija" akreditācija

Informācija par akreditācijas termiņa pagarināšanu.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt uz 6 gadiem Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu „Reliģija un teoloģija” (sk. Prot. Nr. 5, 6.1. §). Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotāja profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

   

 Pirmoreiz akreditē ārzemju augstskolas filiāles

Ārija Konstantinova, Augstākās izglītības padomes pārstāve speciāli "Izglītībai un Kultūrai", akadēmiķis Juris Ekmanis akcentē šīs akreditāciju labās prakses nozīmi

 

 

Augstākās izglītības padome (AIP) pirmoreiz akreditējusi ārvalstu augstskolas – Laterāna Pontifikālās universitātes (LPU atrodas Vatikānā) – divas filiāles: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtu (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūtu (RTI), turklāt uz tā saukto pilno termiņu, kamēr vien darbosies kāda no studiju programmām.

Pievērst uzmanību šim faktam vēlos divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, tas ir precedents praksei, ka ārvalstu augstskolas filiāles oficiāli reģistrē savu darbību Latvijā, saskaņo to arī ar mūsu valsts likumdošanas prasībām un iekļaujas Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Otrkārt, tas ir vēl viens gadījums (līdzās Latvijas Kristīgajai akadēmijai), kad garīga, kristīga augstākās izglītības iestāde rēķinās arī ar valstī pastāvošajiem laicīgajiem augstākās izglītības organizēšanas un piedāvāšanas priekšrakstiem. No tā īpaši ieguvēji ir studenti, jo, mācoties mūsu valstī akreditētās studiju programmās un augstskolās, viņi saņem arī mūsu valstī oficiāli atzītus diplomus. Tāpat pats akreditācijas process gan ar pašnovērtējuma ziņojuma veidošanu, gan ar starptautiskas ekspertu komisijas norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un to ieviešanu ceļ izglītības iestādes darba kvalitāti.

Izglītība, kas maina

To atzina arī RARZI direktors, profesors Paskāls Marija Jerumanis un RTI direktors, profesors Pauls Kļaviņš. Akreditācijas procesā uzmanība tika pievērsta, piemēram, bibliotēkas attīstīšanai, īpaši ētikas jomai, jo RARZI sagatavo ētikas un kristīgās mācības skolotājus, tāpat RTI teoloģijas studiju programmā liels īpatsvars ir morālteoloģijai, pastorālajai praksei. Ņemts vērā arī ieteikums par studentu intensīvāku iesaistīšanos zinātniskajā un radošajā darbā. Šobrīd studenti piedalās zinātniskajās ko nferencēs pat ārpus savas augstskolas. Kā atzina profesors Jerumanis, reliģijas zinātne vispār veido interesantu un auglīgu mijiedarbību ar filozofiju, psiholoģiju, pedagoģiju un citām zinātņu jomām. Tieši šīs mijiedarbības rezultātā kristīgajai izglītībai ir ietekme uz plašāku sabiedrību. „Izglītība, kas izmaina tevi un maina pasauli” – šo moto profesors komentēja kā „tādas ir mūsu cerības”. Viņš arī minēja faktu, ka pēc studiju programmu vietējās akreditācijas ir pieaudzis studentu skaits, bet tagad pēc izglītības iestāžu akreditācijas šis kāpums, iespējams, varētu būt vēl lielāks.

Par paraugu

Profesore Tatjana Koķe, kas piedalījās abu institūtu novērtēšanas komisijas darbā, pievērsa uzmanību tam, ka filiālēs ar lielu pašatdevi, godprātību, ko var saukt pat par kalpošanu, un vairāk ar iekšēju mērauklu strādā visi – gan studenti, gan mācībspēki. Savukārt akadēmiķis Juris Ekmanis, akcentējot to, ka šis ir pirmais gadījums, kad ārvalstu augstskolas filiāles ir pieteikušās uz akreditāciju un to arī saņēmušas, izpildot akreditācijas procesā izvirzītās prasības, vienlaikus uzsvēra šī labās prakses parauga nozīmi. Pēc šāda modeļa vajadzētu rīkoties un strādāt visām citu valstu augstākās izglītības iestāžu filiālēm Latvijā – sadarbojoties un respektējot vietējās prasības.

Pārpublicēts no „Izglītībai un Kultūrai” 2006.g. Nr.48

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.