Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija" ar kvalifikāciju "pastorālais konsultants"

E-pasts Drukāt PDF

Licenza in Scienze Religiose

Kods 47221

96 krp, 144 ECTS

Studiju ilgums nepilna laika klātienē – 2 gadi 6 mēneši

Studiju programmas satura un īstenošanas apraksts

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Laterāna  Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs 
iegūts humanitāro zinātņu grāds  reliģijā/teoloģijā vai tam atbilstoša augstākā izglītība, kas 
iegūta Vatikāna  Izglītības kongregācijas atzītā mācību iestādē, vai  arī bakalaura  grāds
humanitārajā vai sociālajā jomā un apgūti Katoliskās  teoloģijas pamatkursi 20 krp apjomā. 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds reliģijā

Iegūstamā kvalifikācija: pastorālais konsultants

Studiju apjoms: 96 krp (viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas)

Studiju maksa: 90,00 € mēnesī (10 mēneši gadā) (900,00 € gadā)

Studiju programma akreditēta.

Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, praktiski pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās studijas reliģijā, kas sakņotas teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos

Studiju programmas uzdevumi:

  • īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes;
  • apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences;
  • sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē

Studiju programmas īstenošana

Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā; Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu piektdienās no pl. 17.30-20.50 un sestdienās no pl. 9.00 -16.15 RARZI lekciju telpās Rīgā Katoļu  ielā 16B

Programmas plānotie rezultāti

Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskajās institūcijās, kā arī padziļina metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā

Prasības uzņemšanai: skat. uzņemšanas noteikumus

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

Studiju saturs

Profesionālā maģistra studiju programma "reliģija", kvalifikācija - pastorālais konsultants

(96 krp, 144 ECTS)

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

(24 krp, 36 ECTS)

Studiju kurss

Kredīt punkti

Pārbaudījuma forma

Pastorālteoloģija II

2

Eksāmens

Garīgās dzīves teoloģija II

2

Eksāmens

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija

4

Eksāmens

Dogmatikas pastorālie aspekti

2

Eksāmens

Morālteoloģijas pastorālie aspekti

2

Eksāmens

Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

2

Eksāmens

Personības teorijas konsultēšanā

2

Eksāmens

Starpreliģiju un ekumeniskais dialogs pastorālajā darbā

2

Eksāmens

Fizioloģija un psihosomatika

2

Ieskaite

Modernās valodas /itāliešu val.

4

Ieskaite

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (12 krp, 18 ECTS)

Teoloģijas metodoloģija

2

Ieskaite

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā

2

Ieskaite

Pastorālā konsultēšana

2

Eksāmens

Garīgā vadība un līdzgaitniecība

2

Ieskaite

Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi

2

Ieskaite

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā

2

Ieskaite

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (14 krp, 21 ECTS)

Reliģijas pedagoģija

2

Ieskaite

Katehētika

2

Ieskaite

Reliģijas psiholoģija

2

Eksāmens

Klīniskā psiholoģija

2

Eksāmens

Attīstības psiholoģija

2

Ieskaite

Sociālā psiholoģija

2

Ieskaite

Pastorālpsiholoģija

2

Eksāmens

VI. Prakse (26 krp, 39 ECTS)*

Katehēzes prakse draudzē

6

Ieskaite

Pastorālā darba prakse ar saderinātajiem un ģimenēm

8

Ieskaite

Kapelāna prakse

8

Ieskaite

Pētījuma prakse

4

Ieskaite

V. Maģistra darbs (20 krp, 30 ECTS)
Maģistra darba aizstāvēšana (iesniegums darba tēmai) 20 aizstāvēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Studentiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (RARZI) vai profesionālo bakalaura grādu teoloģijā ar kvalifikāciju katoļu priesteris (RTI), kā arī, ņemot vērā profesionālo darbību un kapelānu profesionālajās asociācijās izieto apmācību un pieredzi, ir iespējams ieskaitīt atsevišķas prakses (Katehēzes, pastorālā darba, kapelāna prakse u.c.). Katrā atsevišķajā gadījumā studenta prakses apjoms var būt individuāls.

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.