Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija" ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

E-pasts Drukāt PDF

Licenza in Scienze Religiose

Kods 47221

96 krp, 144 ECTS

Studiju ilgums nepilna laika klātienē 2 gadi 6 mēneši

Studiju programmas satura un īstenošanas apraksts

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Laterāna  Pontifikālajā Universitātē vai tās filiālēs 
iegūts humanitāro zinātņu grāds  reliģijā/teoloģijā vai tam atbilstoša augstākā izglītība, 
kas iegūta Vatikāna  Izglītības kongregācijas atzītā mācību iestādē, vai  arī bakalaura  grāds 
humanitārajā vai sociālajā jomā un apgūti Katoliskās  teoloģijas pamatkursi 20 krp apjomā. 

Studiju programmas īstenošana

Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā; Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu piektdienās no pl. 17.30-20.50 un sestdienās no pl. 9.00 -16.15 RARZI lekciju telpās Rīgā katoļu  ielā 16

Studiju programma akreditēta.

Studiju maksa: 90,00 € mēnesī (10 mēneši gadā) (900,00 € gadā)

Prasības uzņemšanai: skat. uzņemšanas noteikumus

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts


Profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

(96 krp, 144 ECTS)

I. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

(24 krp, 36 ECTS)


krp

ECTS

eksāmens

Izglītības filozofija un pedagoģiskās domas vēsture

2

3

eksāmens

Speckurss Bībeles teoloģijā un Bībeles interpretācijā

4

6

eksāmens

Speckurss dogmatikā

2

3

eksāmens

Speckurss morālteoloģijā

2

3

eksāmens

Pastorāla antropoloģija un sociāla ētika

2

3

eksāmens

Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs

2

3

eksāmens

Fizioloģija un veselības mācība

2

3

ieskaite

Modernās valodas /itāliešu val.

4

6

ieskaite

Pastorālteoloģija II 2 3 eksāmens
Garīgās dzīves teoloģija 2 3 eksāmens

II. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (  10 krp, 15 ECTS)

Teoloģijas metodoloģija

2

3

ieskaite

Zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 2 3 ieskaite

Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi

2

3

ieskaite

Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā

2

3

ieskaite

Skolvadība 2 3 ieskaite

III. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (16 krp, 24 ECTS)

Vispārīgā pedagoģija/Filozofijas vēsture

2

3

eksāmens

Pedagoģiskā psiholoģija /Ētika

2

3

eksāmens

Audzināšanas teorija un metodika/ Filozofiskā antropoloģija

2

3

eksāmens

Reliģijas pedagoģija II

2

3

eksāmens

Skolu didaktika

2

3

eksāmens

Vērtībizglītjošo priekšmetu metodika

2

3

eksāmens

Reliģijas psiholoģija

2

3

eksāmens

Katehētika

2

3

eksāmens

VI. Profesionālās kvalifikācijas un audzināšanas darba prakse skolā un draudzē

(26 krp, 39 ECTS)

Vērošanas prakse 2 3 ieskaite
Profesionālās kvalifikācijas prakse (kristīgā mācība) 4 6 ieskaite
Katehēzes prakse 8 12 ieskaite
Profesionālas kvalifikācijas prakse (ētika, filozofija) 12 18 ieskaite

V. Maģistra darbs

Maģistra darba aizstāvēšana (iesniegums darba tēmai)

20

30

aizstāvēšana

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.