Mūžizglītība

E-pasts Drukāt PDF
Katoliskās teoloģijas pamatkurss (1 gads)

Interesentiem ar jebkura veida iepriekšējo izglītību, kas vēlas iegūt/nostiprināt pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā un iegūt vai pilnveidot prasmes un iemaņas katehētikā. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības notiks piektdienas vakaros un sestdienās 10 mēneši. Studiju maksa 400,00 € gadā vai 40 € mēnesī.

 

Uzņemšanas noteikumi

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

1. semestris  Katoliskās teoloģijas pamatkurss

Kursa nosaukums

Krp

Pārbaudījuma forma

Bībeles ekseģēze (Viesprof. P.Kļaviņš, Dr.theol.)

4

eksāmens

Fundamentālteoloģija (Viesprof. pr. A. M. Jerumanis, Dr. theol.)

4

eksāmens

Dogmatika (Prof. B. Brūdere, Dr. theol., viesprof. M. Lācis Dr. theol.)

4

eksāmens

Morālteoloģija (Vieslekt. Imants Medveckis Lic. theol.)

2

eksāmens

Garīgās dzīves teoloģija (Lekt. M.Vozņaks Lic. theol.)

2

ieskaite

Liturģika (Pasn. K. Miķelsons  Lic. theol.)

2

ieskaite

Latvijas Baznīcas vēsture (Lekt. V. F. Plenne, Mg. hist.)

2

eksāmens

Reliģiju vēsture un jaunās reliģiskās kustības (Asoc.prof. I. Augškalne, Mg.hist., Dr.paed.)

2

ieskaite

Baznīcas sociālā mācība (Viesprof. P.Kļaviņš, Dr.theol.)

2

ieskaite

Kopā

24 krp

 

 

Katehētikas pamatkurss Programma šobrīd tiek modificēta. Kursa ietvaros interesenti varēs apgūt zināšanas un praktisko pieredzi katehētikā. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu.

Katehētikas pamatkursi Programma šobrīd tiek modificēta

Reliģijas pedagoģija

2

ieskaite

Katehētika

2

eksāmens

Svētie Raksti katehēzē

4

ieskaite

Morālā audzināšana katehēzē

2

ieskaite

Liturģiskā audzināšana katehēzē

2

ieskaite

Katehēzes metodika

4

eksāmens

Garīgā formācija

2

ieskaite

 

18 krp

 

  • Klausītāji un viesstudenti

Interesenti un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta. Mācību maksa ir atkarīga no apgūstamo kredītpunktu skaita. Samaksa par viena kredītpunkta apguvi 25.00 

KLAUSĪTĀJA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA KURSU APGŪŠANAI

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem

Rīkojums par mūžizglītības programmas studiju maksu

Noteikumi par klausītājiem un viesstudentiem Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.